На 24.08.2022 г. от 10:00 ч. в Заседателна зала, ет. II на Община Козлодуй ще се проведе откриваща пресконференция по проект № BGLD-2.003-0012 „Играем, учим се и заедно растем“, финансиран по процедура BGLD-2.003 „Образование и грижи в ранна детска възраст“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

По време на пресконференцията екипът за управление ще представи пред заинтересованите страни Проекта, неговите цели, дейности и очаквани резултати. Ще има възможност да се дискутират въпроси, свързани с предоставянето на подкрепа на деца от уязвими групи в общините Козлодуй и Мизия, както и ролята на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейската икономическа общност чрез предоставяне на средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн.

Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея
————————————————————————-
The Municipality of Kozloduy will present the project “We play, learn, and grow together” at the Opening press conference.

On 24.08.2022 at 10:00 a.m. in the Meeting Hall, floor II of the Municipality of Kozloduy, an opening press conference on the project № BGLD-2.003-0012 „We play, learn and grow together“ will be held, financed under procedure BGLD-2.003 “Early childhood education and care” of the “Local development, poverty reduction and improved inclusion of vulnerable groups” Program through the Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 .

During the press conference to stakeholders, the management team will present the Project, its objective, activities and expected results. There will be an opportunity to discuss issues related to the provision of support to children from vulnerable groups in the municipalities of Kozloduy and Mizia, as well as the role of the Financial Mechanism of the European Economic Area (EEA) in reducing economic and social differences in the European Economic Community through the provision of funds provided by the Kingdom of Norway, the Republic of Iceland and the Principality of Liechtenstein.

The program operator of the Program “Local Development, Poverty reduction and improved inclusion of vulnerable groups” is not responsible for the contents of the publication and for the ways the information in it could be used.