На 18 април 2022 г. Община Козлодуй подписа договор за финансиране по нов проект „Играем, учим се и заедно растем“ с Програмния оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021, по процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“.

Общият размер на предоставеното финансиране за одобрения проект е 977 799,73 лв., от които 831 129,77 лв. европейско и 146 669,96 лв. национално съфинансиране.

Проектът има за цел да предостави подкрепа на деца от уязвими групи, включително от ромски общности в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, като се цели да се ограничи предаването на бедността между поколенията.

Ще бъдат създадени центрове от функционално свързани услуги (хъб*) за образование и грижа в ранна възраст.

генерал агрохимикали

Проектните дейности обхващат мерки за образователни дейности в ранна детска възраст, дейности, свързани с ранното детско развитие и грижи, дейности за социално включване, мерки за ангажиране и активиране на родителите, насърчаване на участието на семействата, ремонт, реконструкция и строително-монтажни работи, доставки на оборудване и обзавеждане, като постигането на резултатите ще е обезпечено от експерти по проекта – педагози, ромски образователни медиатори, психолози, социални работници, медицински специалисти и др.

Партньори на Община Козлодуй по проекта са: Община Мизия, Сдружение в обществена ползва „Социален диалог 2001“, гр. Габрово, и Фондация в обществена полза „O.M.A.H.A.I.“ – Исландия.

Срокът за изпълнение на договора е 25 месеца.