Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”

На 29.06.2023 г. Община Козлодуй проведе „кръгла маса” на тема „Предизвикателствата пред обществеността, свързани с ранното детско развитие“.

Събитието се организира във връзка с изпълнение на дейност по проект „Играем, учим се и заедно растем”, изпълняван от Общината по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

В „кръглата маса” взеха участие представители на различните институции, имащи отношение към грижата и образованието на децата – директори и учители в детски градини, общински експерти, здравни и образователни медиатори, представители на общността – родители на деца от 0 до 6 г. и представители на партньорите по проекта – Община Мизия и Сдружение „Социален диалог – 2001”, гр. Габрово.

Целта на събитието бе заинтересованите страни да обсъдят и намерят начини за решаване на образователните, социалните и здравните проблеми, пред които са изправени. Модераторът – Катя Божикова, представител на Фондация „Болни от астма”, насочи вниманието на присъстващите към основния въпрос – „Защо глобалното разбиране е, че децата се нуждаят от пълноценни грижи в ранна детска възраст, за да могат да развият пълния си потенциал?”.

По време на дискусията бе обсъдено влиянието на различните фактори върху развитието на децата, а именно: доброто здраве – майчино и детско, отговорното взаимодействие с полагащите грижа лица, пълноценното хранене, възможността за формално и неформално обучение още от раждането и др.

Безопасност и сигурност на цялото семейство (физическо, социално)

Проект №BGLD-2.003-0012 „Играем, учим се и заедно растем” е финансиран по процедура BGLD-2.003 „Образование и грижи в ранна детска възраст” на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея.