На 24.08.2022 г. от 10:00 ч. в Заседателна зала, ет. II на Община Козлодуй се проведе откриваща пресконференция по проект № BGLD-2.003-0012 „Играем, учим се и заедно растем“, финансиран по процедура BGLD-2.003 „Образование и грижи в ранна детска възраст“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

В пресконференцията взеха участие над 30 представители на институции и организации, имащи отношение към работа с деца от 0 до 6 години от уязвими групи, представители на партньорите по проекта – Община Мизия и Сдружение „Социален диалог – 2001“ гр. Габрово, представители на общността, здравни и образователни медиатори.

Г-жа Величка Нейчева, директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Козлодуй, благодари на присъстващите за проявения интерес към проекта и пожела от името на кмета на община Козлодуй, г-жа Маринела Николова, успех на екипа за управление при реализирането на дейностите.

По време на пресконференцията ръководителят на проекта, г-жа Лидия Петрова, представи пред присъстващите основната цел на проекта, а именно: подкрепа на деца от 0 до 6 г. от уязвими групи в общините Козлодуй и Мизия и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, като се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията.

Представени бяха и предвидените дейности и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Участниците в пресконференцията се запознаха с ролята на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейската икономическа общност чрез предоставяне на средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн. На присъстващите бяха предоставени информационни материали за проекта.

Проектът „Играем, учим се и заедно растем“ е на стойност 499 948,73 eвро (977 799,73 лв.).

Начало на изпълнение: 18.04.2022 г.

Срок на изпълнение: 25 месеца.

Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея.