Община Козлодуй получи уведомително писмо от Държавен фонд „Земеделие”, с което се одобрява проектно предложение BG06RDNP001-7.017-0029 „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на град Козлодуй” по процедура: Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., на стойност 1 942 509.98 лв.

Проектното предложение предвижда извършването на реконструкция и рехабилитация на следните улици в гр. Козлодуй:
– ул. „Янко Сакъзов” в участъка между кръстовищата с ул. „Освободител” и „Околовръстно шосе” в гр. Козлодуй;
– ул. „Цанко Церковски” в участъка между кръстовищата с ул. „Янко Сакъзов” и „Околовръстно шосе” в гр. Козлодуй;
– ул. „Кирил и Методий” в участъка между кръстовищата с ул. „Янко Сакъзов” и „Околовръстно шосе” в гр. Козлодуй.

Общата дължина на трите участъка, предвидени за реконструкция и рехабилитация, е 2 133 м, като проектът предвижда направа на нова пътна конструкция.