От началото на годината Община Козлодуй е с нова структура.

Документът е съобразен с всички изисквания, заложени в съответните нормативни актове. Целта на промените е да осигури съответствие на структурните звена в администрацията с функционалните задължения и отговорности на работещите в тях, да подобри тяхната координация с оглед повишаване на ефективността.

В дирекция „Финансово-стопански дейности” се разкриват два отдела: отдел „Бюджет и финанси” и отдел „Местни данъци и такси” (преди дирекция в администрацията).

В дирекция „Административно и информационно обслужване” се обособяват два отдела: отдел „Административно обслужване” и отдел „Информационно обслужване”.

Според промени в ЗМСМА, експертите, които подпомагат работата на ОбС, вече са обособени в звено, което е на пряко подчинение на председателя на ОбС, Козлодуй.

Секретар на Община Козлодуй от януари е  Лиляна Рашкова, която четири години изпълняваше длъжността директор на дирекция „Хуманитарни дейности”.

На съответната дирекция директор ще бъде Величка Нейчева, която през предишния мандат на управление беше началник на отдел „Култура, спорт и публични прояви”.

Ивалина Банова, дългогодишен секретар на Общината, е директор на дирекция „Административно и информационно обслужване”.

От няколко седмици Община Козлодуй има нов главен архитект Светломир Колев.


Имаме да работим в посока събираемост на несъбрани данъци и такси, имаме да работим в посока прецизиране на перата по приходната част и затова ще разчитам на голяма оперативност от колегите и максимални резултати. Очаквам от колегите много повече положителни резултати и в посока комуникация с гражданите – по-чести обсъждания, редовно и навременно отговаряне на сигналите и жалбите, внимание към всеки детайл. Смятам, че условията за работа в Община Козлодуй са едни от най-добрите в региона, затова ще разчитам и на подобни резултати”, коментира Маринела Николова – кмет на община Козлодуй.

Промените в структурата на администрацията бяха подготвени и конституирани от ОбС в края на месец декември.