Със сумата от 600 лв. община Козлодуй подпомага лица и семейства при раждане или осиновяване на дете с еднократната финансова помощ.
На финансово подпомагане имат право  както самотни родители, така и семейства, при които поне единият от двойката е жител на общината от 1 година.
Важни условия при кандидатстването са родителите/осиновителите да са навършили 18 г., да имат средно образование и да нямат просрочени задължения към община Козлодуй, към момента на подаване на заявлението.

 

Разглеждането на подадени документи и разпределението на средствата за новородени или осиновени деца ще се извършва от Комисия, която ще осъществява контрол за спазване на реда и условията посочени в Правилника.

От подкрепата могат да се възползват семейства, чиито деца са родени или осиновени след 01.01.2019 г. Помощта се отпуска до една година след раждане/осиновяване на детето.

генерал агрохимикали

Помощта се отпуска при условие, че родителите/осиновителите отговарят на условията и изискванията, посочени в Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй,  който е приет с Решение № 589 от 21.01.2019 г. от Общински съвет, Козлодуй.

Кандидатстването може да се извърши чрез подаване на Заявление до кмета на общината, по образец, в Информационен център на Община Козлодуй на адрес: гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев” № 13.