Общинският съвет (ОбС) прие информация за текущото изпълнение на бюджета на община Мездра за 2022 г. по прихода и разхода в размер на 13 930 670 лв.

Решението беше взето на юлската сесия на местния парламент с 16 гласа „За“, 2 „Против“ и 3 „Въздържал се“.

Със същото решение съветниците приеха информации за състоянието на общинския дълг и за изпълнението на Инвестиционната програма към 30.06.2022 г., както и информации на сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и на Структурните фондове към Националния фонд, на сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателната агенция на ДФ „Земеделие” и за касовото изпълнение на други европейски средства и на други международни програми за същия период.

На сесията бяха приети Наредба за организацията и управлението на общинските пазари на територията на община Мездра и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината.

Приети бяха още Годишният финансов отчет на „МБАЛ – Мездра“ ЕООД за 2021 г., Отчет за дейността на „Екопроект“ ООД – Враца за второто тримесечие на т. г., Отчет за дейността на ОбС – Мездра и неговите комисии за периода м. януари – м. юни 2022 г. и Отчет за изпълнение на актовете по решение на Общински съвет за същия период.

ОбС реши Община Мездра да прекрати участието си в „Местна инициативна група (МИГ) – Мездра” и одобри участието на Общината в създаването на ново публично-частно местно партньорство за кандидатстване по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Със същото решение ОбС даде съгласие Община Мездра да участва в публично-частно местно партньорство, с водещ партньор – Община Мездра и представител на Общината – кмета Иван Аспарухов, и партньори – Народно читалище „Просвета 1925“ – гр. Мездра (представител на нестопанския сектор) и „Ива Вутова-71“ ЕООД (представител на стопанския сектор), и даде съгласие за кандидатстване и реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г.