Областният управител Стефан Красимиров оспори в съда решение № 415 по Протокол № 31 от заседание, проведено на 27.01.2022 г. от Общинския съвет – Мездра.

След като със своя заповед от 08.02.2022г. областният управител върна за ново разглеждане това решение, на своето заседание на 23.02.2022 г. Общинският съвет в Мездра трябваше да го разгледа отново и да се мотивира защо приема отчета на кмета Иван Аспарухов за изпълнението на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра. Новото решение за приемане на посочената програма обаче отново е без никакви мотиви.

Разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от Закона за защита на животните /ЗЗЖ/ изрично поставя безстопанствените кучета под надзора и грижите на общините, като те са задължени съгласно чл. 50, т. 2 от ЗЗЖ да вземат всички мерки за предотвратяване на агресивното поведение на кучетата към хора. Общината не може да пренебрегва задължението си да осигури безопасна среда на своите граждани и именно чрез своите органи, отговаря за вредите, причинени от бездомните кучета. Този извод следва от изричната разпоредба на § 5 от ПЗР на ЗЗЖ, според която в тригодишен срок от влизане в сила на закона /2008г./ общинските съвети и кметовете на общини осигуряват настаняването на безстопанствени животни в приюти. Ако след изтичане на посочения срок на територията на общината бъдат намерени безстопанствени кучета, то кметът на общината дори носи и административнонаказателна отговорност по чл. 69 от ЗЗЖ – глоба от 1000 до 2000 лева. МЗХГ е издало и Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност. В тази наредба също подробно са разписани мерките, които общините трябва да предприемат.

Изпълнението на програмата за овладяване популацията на бездомните кучета е възложено именно на общините, а липсата на мерки за нейното изпълнение представлява нарушение на закона.

Липсата на мотиви пък винаги е съществен порок на всеки административен акт.

По тази причина областният управител упражнява правомощието си по чл. 45, ал. 11 от ЗМСМА да оспори решението пред Административен съд – Враца, като незаконосъобразно.

Пълния текст на заповедта може да прочетете на сайта на Областна администрация – Враца в раздел „Върнати решения на Общински съвет“.