На 11 юли областният управител издаде заповед, с която връща за ново обсъждане предложението на Община Враца за финализиране на проекта за модернизация на градския транспорт. Посочените мотиви в заповедта на Стефан Красимиров не отговарят на действителността и показват липса на достатъчна информираност по случая.

Аргументите на губернатора са – липса на информация за проекта, финансовите параметри на дълга, както и провеждане на обществено обсъждане.

Мотивите са несъстоятелни, защото Община Враца е спазила всички законови изисквания:

1.На 13 май е публикувана покана за обществено обсъждане за поемането на дълг по проекта /изх.№1267/13.05.22г./. Същата е обявена както на сайта на местната администрация и регионалните медии, така и в брой №34 от 13 май на вестник „Конкурент“. Поканата е поставена на видно място и в Информационния център;

2.Текстът на Поканата съдържа информация за проекта и финансовите параметри на дълга /в това число – размер, условия за погасяване, лихвен процент/;

3.На 23 май /1 месец преди сесията на Общински съвет/ е проведена обществена консултация с граждани, на която са присъствали 92 души, от изискване за 70. От общественото обсъждане има заповед за неговото провеждане и назначаване на докладчик и протоколчик, присъствен списък на гражданите и протокол от проведеното заседание.

Това не е първата подобна процедура, реализирана от Община Враца. С цел улесняване на областния управител при вземане идентични решения, експертите на местната администрация имат пълната готовност да оказват съдействие както на г-н Красимиров, така и на неговия екип.