Инвестиционната програма за тази година надхвърля 5 млн. лв.

33 162 020 лв. е финансовата рамка на Проектобюджет 2023 на Община Мездра.

Това стана ясно на публичното обсъждане на бюджета за тази година, който беше представен от кмета на общината Иван Аспарухов. Това е с 3 217 970 лв. повече в сравнение с първоначалния размер на миналогодишния бюджет (29 944 050 лв.) и с 9 963 497 лв. повече от този за 2021 г. (23 198 523 лв.).

Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за т. г. бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Мездра са в размер на 23 052 827 лв. или с 4 825 147 лв. повече спрямо м. г.), разпределени както следва:

• Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 18 167 827 лв. (+3 500 547 лв. в сравнение с м. г.),
• Трансфери за местни дейности – 4 630 000 лв. (+1 069 600 лв. спрямо м. г.), в т. ч. обща изравнителна субсидия – 2 229 700 лв. (+393 600 лв. в сравнение с миналогодишната), зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 242 500 лв. (+300 лв. спрямо м. г.), целева субсидия за капиталови разходи – 2 157 800 лв. (+675 700 лв. в сравнение с миналогодишната),
• Трансфери за други целеви разходи за местни дейности – 255 000 лв.

За финансиране на делегираните от държавата дейности в проектобюджета са планирани средства в размер на 19 418 506 лв. или с 3 324 099 лв. повече спрямо м. г.

Очакваните местни приходи са в размер на 13 743 514 лв., в т. ч. 1 646 500 лв. данъчни приходи (+84 500 лв. в сравнение с миналогодишните), 5 516 548 лв. неданъчни приходи (+752 847 лв. спрямо м. г.), 4 883 895 лв. взаимоотношения с централния бюджет (+1 324 863 в сравнение с м. г.) и 2 652 149 лв. операции с финансови активи и пасиви (-1 283 365 лв. спрямо м. г.).

“По отношение на приходите бюджетната прогноза е разработена при непроменени данъчни ставки спрямо 2022 г. на местните данъци и такси, подчерта при представянето на Бюджет 2023 кметът Иван Аспарухов. Що се отнася до разходите, прогнозата е съобразена с предложенията на ръководителите на звената на бюджетна издръжка и на кметовете и кметските наместници на населени места.”

В разходната част на бюджета са заложени 359 766 лв. (+217 448 лв. повече спрямо м. г.) за дофинансиране на държавни дейности със средства от собствени приходи. В т. ч. 217 701 лв. във функция „Общо държавни служби“, 64 028 лв. в сферата на образованието, 43 037 лв. в сферата на социалното осигуряване и грижи и 35 000 лв. в сферата на културата.

Предлаганата за одобрение Инвестиционна програма за 2023 г. е в размер на 5 159 271 лв. Източниците за нейното на финансиране са: целева субсидия за капиталови разходи – 2 157 800 лв., преходен остатък от 2022 г. – 1 457 159 лв., целеви средства по РМС №711/ 30.09.2022 г. – 716 663 лв., целеви средства по ПМС №49/ 12.02.2021 г. – 519 324 лв., целеви средства по споразумение с МРРБ – 160 000 лв., целеви средства по ПМС №269/ 07.09.2022 г. – 97 207 лв., преходен остатък от 2020 г. и от 2021 г. – 27 618 лв. и собствени средства – 23 500 лв.

В Инвестиционната програма на Община Мездра за 2023 г. са включени повече от 90 обекта, една част от които вече са завършени, а изпълнението на други предстои да започне в най-скоро време.

С целевата субсидия за капиталови разходи ще бъде извършен основен ремонт на 14 улици и подмяна на водопроводите на 3 улици в гр. Мездра и в 10 съставни села на общината. За изпълнението на тези 17 инфраструктурни обекти Община Мездра ще инвестира 1 576 710 лв. Става дума за предстоящия ремонт на 4 улици в гр. Мездра – „Оборище“, „Георги Бенковски“, „Пирин“ и „Св. Патриарх Евтимий, за реконструкцията на 10 улици в селата Боденец, Дърманци, Зверино, Лик, Лютиброд, Моравица и Царевец и за подмяна на водопроводите на 3 улици в селата Брусен, Игнатица и Руска Бела.

В Капиталовата програма 2023 влизат ремонти на още 47 улици – 7 в гр. Мездра („Арда“, „Софроний“, „Петър Берон“, „Васил Левски“, „Цанко Церковски“, „Веслец“ и в междублоковото пространство на ул. „Христо Ботев“ №90) и 40 в селата Боденец, Брусен, Върбешница, Горна Бешовица, Горна и Долна Кремена, Дърманци, Игнатица, Зверино, Злидол, Крапец, Крета, Лик, Лютиброд, Лютидол, Моравица, Ослен Криводол, Очиндол, Ребърково, Руска Бела, Старо село, Типченица и Царевец, подмяна на водопроводите на 4 улици в Елисейна, Лик, Ребърково и Царевец, ремонт на тротоара на една улица в с. Горна Кремена и на площада в с. Очиндол.

Инвестиционната програма допълва изготвянето на проекти за цялостен ремонт на 17 улици в гр. Мездра: „Васил Априлов“, „Витоша“, „Георги Бенковски“, „Георги Кирков“, „Добруджа“, „Косматица“, „Люлин“, „Оборище“, „Пирин“, „Първи май“, „Св. Патриарх Евтимий“, „Сердика“, „Средна гора“, „Стара планина“, „Стефан Стамболов“, „Христо Смирненски“ и ул. „Шипка“ (в участъка от ул. „Динко Петров“ до ул. „Ал. Стамболийски“).

А така също довършване на площад, градина за отдих и сцена за обществени мероприятия, детска и фитнес площадка в с. Оселна, основен ремонт на сепарираща инсталация в Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра край с. Косталево, изготвяне на технически инвестиционен проект за енергийна ефективност на СУ „Св. Климент Охридски“ – с. Зверино, изграждане на нов довеждащ водопровод от каптаж „Пещта“ в землището на с. Кален до с. Горна Кремена и с. Долна Кремена, рехабилитация на общински път Мездра – Боденец, укрепване на свлачище в землището на с. Лютидол, ремонт на спортната площадка в ПГ „Алеко Константинов“ – гр. Мездра и погасяване на главница по инвестиционен кредит за изпълнение на Проект „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра”. Със собствени средства ще бъдат закупени роторен снегорин и самосвал.

През 2023 г. са разчетени средства за изпълнението на 10 проекта по различни оперативни програми на Европейския съюз. Това са Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в две многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра“ (1 499 531 лв.) по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Проект „Патронажна грижа+ в община Мездра” (161 365 лв.) и Проект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Мездра“ (359 989 лв.) по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Проект „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра“ (331 283 лв.) по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г., както и 6 проекта, по които работят местните училища и детски градини – „Подкрепа за дуалната система на обучение“, „Образование за утрешния ден“, „Подкрепа за приобщаващо образование“, „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, „Подкрепа за успех“ и „Равен достъп до училищно образование“ (184 820 лв.).

Проектобюджет 2023 на Община Мездра предстои да бъде разгледан от Общинския съвет на неговото заседание на 31 август.