През 2020 г. в Окръжен съд – Враца са постъпили за разглеждане общо 1279 граждански, наказателни, търговски и фирмени дела. Първоинстанционните са били 678, а въззивните – 601.

Заедно с останалите несвършени 245 дела към 01.01.2020 г., през изминалата година за разглеждане пред съда са стояли общо 1 524 дела.

От тях наказателните дела са били 537, търговските – 253 и едно фирмено дело, и 733 граждански дела. Това става ясно от годишния отчет за дейността на Окръжен съд – Враца през 2020 година.

„За поредна година работата на Окръжен съд – Враца и на районните съдилища от съдебния район може да бъде определена с пълно основание като много добра. Независимо от условията, в които работи правосъдната система през 2020 г., в това число при обявено в страната извънредно положение и извънредна епидемична обстановка, постигнати са много добра бързина и качество на правораздаването и нивото по тези показатели се поддържа трайно“ – подчерта при представянето на отчета Веселка Иванова, и. ф. административен ръководител – председател на Окръжен съд – Враца.

Отчетът бе представен онлайн, заради спазването на противоепидемичните мерки.

През изминалата година са постъпили 765 граждански и търговски дела, от които 156 търговски дела, 1 фирмено дело, 88 граждански дела І инстанция, 316 въззивни граждански дела, 26 първоинстанционни частни граждански дела и 178 частни граждански ІІ инстанция.

През 2020 г. са свършени общо 233 граждански  и търговски дела І инстанция, в това число 1 фирмено дело. За периода са свършени 64 граждански дела І инстанция, от които в тримесечен срок са приключили 66%.

Свършените първоинстанционни частни граждански дела са 27, от които в тримесечен срок са  приключили 100%.

Свършени са и 141 търговски дела,  от които в тримесечен срок за приключили 48%. В процентно отношение броят на приключилите в тримесечен срок търговски дела през 2020 г. в сравнение  с предходните две години, съответно 59% през 2019 г. и 76% през 2018 г., показва значително намаляване на достигнатата бързина при разглеждане на този вид дела.

Една от най-съществените причини за забавяне при разглеждането на гражданските и търговските дела през 2020 г. е приетият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, по силата на който за значителен период спряха да текат процесуални срокове по почти всички видове граждански и търговски дела, и в резултат на предприетите противоепидемични мерки бяха отложени дела, и не бяха провеждани съдебни заседания в период на повече от два месеца.

Във всички случаи съдиите от гражданското и търговското отделение на съда работят изключително професионално и съвестно, като полагат всички усилия за срочно приключване на делата.

Останали несвършени към 31.12.2020 г. са общо 166 първоинстанционни граждански и търговски дела.

Постъпилите през този период наказателни дела са общо 514, от които 58 от общ характер І инстанция, 326 частни наказателни І инстанция, 42 броя въззивни наказателни дела, 65 броя частни наказателни дела ІІ инстанция, 22 частни наказателни дела – разпити пред съдия и 1 бр. административно наказателен характер дело.

През 2020 г. са  свършени 403 наказателни дела І инстанция.

От тях най-голям е процентният дял на частните наказателни дела – 80.15%, следвани от делата от общ характер – 13.90% и разпитите пред съдия – 5.46%. През отчетната година са свършени 56 дела общ характер, от които 41 в срок до 3 месеца, което в процентно съотношение представлява  73%. От свършените дела от общ характер, със съдебен акт по същество са приключили 27.

Прекратените производства са 29, от които – 24 със споразумения по чл.382 от НПК, 2 по други причини, 2 са върнати за доразследване и 1 със споразумение по чл. 384 от НПК.

През 2020 г. се наблюдава увеличение на наказателните дела общ характер. През периода те са 58, спрямо 50 за 2019 г. и 40 за 2018 г.

Анализът на постъпилите наказателни дела от общ характер (НОХД) през 2020 г. показва, че най-голям е относителният брой на делата, образувани за общоопасни престъпления – 24, следвани от дела за престъпления против стопанството – 14, дела за престъпления против личността – 9, дела за престъпления против собствеността – 5, дела за престъпления против дейността на държавните органи и обществени организации – 5  и 1 дело е образувано за престъпление против финансовата данъчна и осигурителна система.

Изводът, който може да се направи е, че в сравнителен тригодишен план структурата на наказаната престъпност по видове престъпления е, че при общоопасните престъпления и престъпленията против стопанството се наблюдава увеличение спрямо предходните две години и е почти еднаква при останалите.

От постъпилите 58 НОХД  с определение от разпоредително съдебно заседание са прекратени и върнати за доразследване на прокуратурата едва две първоинстанционни дела. През изминалата година са влезли в сила общо 50 присъди, а осъдените лица са 58.

И през 2020 г. няма наложени наказания „доживотен затвор без право на замяна” и “доживотен затвор”.

На „лишаване от свобода” над 10 г. до 30 г. са осъдени 5 подсъдими. На 6 лица са били наложени наказания „лишаване от свобода” над 3 г. до 10 г. На 40 лица са били наложени наказания „лишаване от свобода” до 3 години, като за 34 от тях е приложен институтът на условното осъждане и изтърпяването на наказанието е отложено за определен изпитателен срок.

През 2020 г. има едно осъдено непълнолетно лице.

В Окръжен съд – Враца за периода са постановени три оправдателни присъди.

В края на годината са останали висящи 10 броя дела от общ характер.

През 2020 г. в Окръжен съд – Враца не са образувани наказателни общ характер дела за престъпления, квалифицирани като корупционни.

По Закона за специалните разузнавателни средства през 2020 г. са образувани 7 дела. Общият брой разрешения за употреба на специални разузнавателни средства през годината е 4.

Постановени са два откази за даване на разрешение и едно дело е прекратено, поради оттегляне на искането и отпадане на необходимостта от използване на специални разузнавателни средства. Дадените  разрешения са били за 4 лица. Разрешените СРС през предходните две години са 14 за 2019 г. и 13 за 2018 г.

В заключение следва да се обобщи, че наказателното отделение на Окръжен съд – Враца е имало за разглеждане през отчетната година общо 418 броя дела І инстанция, от тях са свършени 403 броя, като в  3-месечен срок са приключили 387 броя, или 96%.

Този висок резултат е традиционен за отделението и сочи на проявявана индивидуална отговорност на съдиите от една страна, и на създадена добра организация на отделението, от друга страна.

В Окръжен съд – Враца през изминалата година са приключили общо 1240 дела, от които 726 граждански – І-ва и ІІ-ра инстанция, търговски и фирмени дела, и 514 наказателни – І и ІІ-ра инстанция.

В срок до 3 месеца са приключили 1011 дела или 82%. Освен посочените 1240 бр. свършени дела, към обема съдебни актове, постановени от Окръжния съд, ще следва да бъдат включени решенията  по делата за несъстоятелност, които са 62 броя. Към 31.12.2020 г. са останали висящи общо 284 дела, което е 18.64% от разгледаните през годината дела.

През изминалата година са обжалвани 65 съдебни актове, постановени по първоинстанционни наказателни дела.

Върнатите през годината от обжалване съдебни актове са общо 56, от които потвърдените са 45, отменени са 6 съдебни актове и 5 са изменени.

През 2020 г. са обжалвани общо 144 съдебни актове, постановени по общо 121 граждански  дела І инстанция, включително частно граждански дела І инстанция и търговски дела.

Обжалваните съдебни актове по първоинстанционни граждански и частни граждански дела са 27. От върнатите през годината от инстанционен контрол актове – решения и определения, потвърдените актове са 11, изцяло отменени са 6, 2 са отменени по обективни причини и 1 брой е частично отменен.

През отчетната година са обжалвани 94 съдебни актове по търговски дела. Върнатите през годината от обжалване съдебни актове са общо 70, от които потвърдените са 32, изцяло отменените са 19, 18 са изменени и 1 не допуска до касационно обжалване.

Въззивните дела за разглеждане в Окръжен съд – Враца през 2020 г. са общо 707, през 2019 г. е имало на производство 829 дела и 764 дела през 2018 г. Свършените през годината въззивни граждански и наказателни дела, в т.ч.въззивни частни, са общо 604. През отчетната 2020 г. е налице намаление на броя на свършените въззивни дела спрямо 2019 г., през която те са били 723 и спрямо 2018 г., когато са били 764.

През 2020 г. в Окръжен съд – Враца са стояли за разглеждане общо 588 въззивни граждански и въззивни частно-граждански дела. Свършени са общо 493 въззивни граждански и въззивни частни граждански дела.

През годината пред съда за разглеждане са стояли общо 119 въззивни наказателни дела. Свършените през 2020 г. въззивни наказателни дела са 111, като 57% от свършените през годината въззивни наказателни дела са приключили в тримесечен срок, а процентът на свършените в  тримесечен срок  частни наказателни дела ІІ инстанция е 99%.

Както при първоинстанционните наказателни дела, така и при въззивните наказателни дела /без частните наказателни ІІ инстанция/, една от съществените причини за това забавяне е приетият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, и за преодоляване на последиците, и предприетите противоепидемични мерки, в резултат на което бяха отложени дела и не бяха провеждани съдебни заседания в период на повече от два месеца, както и заболявания или поставяне под карантина на съдиите-докладчици.

Въпреки това считаме, че е достигната добра бързина на разглеждане на въззивните наказателни дела, като не бива да се забравя, че причините за това забавяне се крият и в особеностите на самия наказателен процес и най-общо се изразяват в следното:

– непълноценно събиране на доказателства от първоинстанционните съдилища и необходимост от провеждането на въззивно съдебно следствие за събирането на тези доказателства;

– необходимост от осигуряване  задължителното участие на подсъдимия пред въззивния съд в хипотезата на чл.329, ал.2 от НПК;

– постъпващи молби от защитници и подсъдими за отлагане на делата по уважителни причини.

През 2020 г. в Окръжен съд – Враца са работили 16 магистрати.

Действителната средномесечна натовареност на съдиите през периода по реално зает щат на обща база дела на производство (постъпили дела и дела останали за разглеждане от предходната година), е 8.31 броя дела месечно на един съдия.

На територията на Врачанския съдебен окръг работят пет районни съдилища в градовете Враца, Бяла Слатина, Козлодуй, Мездра и Оряхово. През годината правосъдие в тях са осъществявали 35 районни съдии.

Един районен съдия е разгледал 434 дела (527 за 2019 г. и 532 за 2018 г.)  и е решил 390 дела (при 481 за 2019 г. и 488 за 2018 г.), което показва намаление на натовареността спрямо предходните две години.

Най-голяма средна действителна месечна натовареност по разгледани дела през годината има в Районен съд – Оряхово – 46,29 дела.

„Наша цел продължава да бъде качественото, независимо и отговорно правораздаване, като единствена гаранция за доверие в действията и решенията ни. Необходимо е да обединим усилията си в това непрекъснато да показваме, че сме отговорни и почтени професионалисти. Благодаря на всички съдии и служители от Врачански съдебен окръг за положения през отчетната година труд“ – каза в заключение Веселка Иванова, и. ф. административен ръководител – председател на Окръжен съд – Враца.