Днес, 10 октомври, Община Козлодуй отново организира кампания за безвъзмездно предаване на опасни отпадъци от домакинствата чрез Мобилен събирателен пункт.

Мобилният пункт за втори път тази година е разположен на паркинга пред сградата на Община Козлодуй, в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 ч.

Основните групи опасни отпадъци, които се приемат на пункта са:

  • Лекарства с изтекъл срок на годност;
  • Живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак;
  • Лакове и бояджийски материали, разтворители;
  • Остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.;
  • Домакински препарати/битова химия;
  • Фотографски материали;
  • Киселини/основи;
  • Мастила;
  • Празни опаковки, обозначени със символите за опасност;
  • Препарати за растителна защита и борба с вредители.

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата.

Голям процент от изхвърляните битови отпадъци от домакинствата, ако са правилно третирани, не представляват опасност за здравето на човека и обкръжаващата го среда.

Има обаче един процент битови отпадъци, в чийто състав, количество или свойства се намират вещества, които носят опасност на човека и природата и те се наричат опасни отпадъци. Ако не бъдат обезвредени, могат сериозно да замърсят природата и да застрашат човешкото здраве.