На 4 октомври 2022 г. Община Козлодуй отново организира кампания за безвъзмездно предаване на опасни отпадъци от домакинствата чрез Мобилен събирателен пункт. Мобилният пункт за втори път тази година ще бъде разположен на паркинга пред сградата на Община Козлодуй, в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 ч.

До тогава, всеки който желае, може да събира основните групи опасни отпадъци, които се приемат на пункта, а именно:

☢️Лекарства с изтекъл срок на годност;
☢️Живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак;
☢️Лакове и бояджийски материали, разтворители;
☢️Остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.;
☢️Домакински препарати/битова химия;
☢️Фотографски материали;
☢️Киселини/основи;
☢️Мастила;
☢️Празни опаковки, обозначени със символите за опасност;
☢️Препарати за растителна защита и борба с вредители.

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата.

Голям процент от изхвърляните битови отпадъци от домакинствата, ако са правилно третирани, не представляват опасност за здравето на човека и обкръжаващата го среда. Има обаче един процент битови отпадъци, в чийто състав, количество или свойства се намират вещества, които носят опасност на човека и природата и те се наричат опасни отпадъци. Ако не бъдат обезвредени, могат сериозно да замърсят природата и да застрашат човешкото здраве.