Днес в залата на Община Козлодуй се състоя публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г., организирано от Общински съвет Козлодуй.

Г-жа Николинка Тодорова, председател на ОбС Козлодуй, откри обсъждането, на което присъстваха: кметът на община Козлодуй, г-жа Маринела Николова, общинските съветници, г-н Ангел Лалюв и г-жа Мая Йонова, представители на общинска администрация, представители на медиите.

Г-жа Тодорова съобщи, че няма постъпили мнения и възражения до началото на обсъждането и даде думата на кмета на общината.

Г-жа Маринела Николова подчерта, че за четвърта поредна година Община Козлодуй не е получила изравнителна субсидия, както и че в условия на пандемия, общинска администрация се е справила с всички разходи, без наличието на просрочени задължения.

Кметът даде думата на г-жа Галина Христова, директор на дирекция „Финансово-стопански дейности”, за да запознае присъстващите в резюме с основните параметри на годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г.

Планът за бюджета за 2021 г. е бил 33 590 474 лв. Усвоените средства в делегирани от държавата дейности към 31.12.2021 г. са 18 864 451 лв., което представлява 97,77%, спрямо уточнения план от 19 294 603 лв. От общо отчетените средства по бюджета на Община Козлодуй към 31.12.2021 г. изпълнението на местните дейности представлява 38,07%, т.е. 11 598 363 лв. Община Козлодуй не е теглила и обслужвала дълг през изминалата 2021 г.

Желаещите да се запознаят подробно с годишния отчет могат да го направят на официалната страница на Община Козлодуй. Отчетът на бюджета е преминал финансов одит от Сметна палата. Предстои гласуване на годишния отчет на сесия на Общински съвет.