Светозар Луканов е новият управител на “МБАЛ – Мездра” ЕООД

Общински съвет (ОбС) – Мездра удостои със званието “Почетен гражданин на община Мездра” трима заслужили дейци в областта на медицината, на изобразителното и на театралното изкуства. Решенията бяха взети на априлската сесия на местния парламент.

Това са дългогодишният лекар хирург в МБАЛ – Мездра д-р Венцислав Анков, художникът Евгени Кучков и театралният режисьор Юли Пухалски. Д-р Венцислав Анков е удостоен със званието за цялостен принос в здравеопазването в община Мездра, а Евгени Кучков и Юли Пухалски – за техните изключителни заслуги и особен принос в духовния живот на общината.

С друго свое решение ОбС утвърди кандидата, класиран на първо място в конкурса за управител на “МБАЛ – Мездра” ЕООД – Светозар Луканов, и одобри Бизнес програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период, представена от новия управител на болницата. Същевременно възложи на кмета на общината, в качеството му на упълномощен представител на едноличния собственик на капитала на “МБАЛ – Мездра” ЕООД , да сключи договор със Светозар Луканов за възлагане управлението на дружеството за срок от три години.

ОбС прие публично оповестени правила за провеждане на конкурс за избор на управител и за възлагане управлението на “Мездра-Автотранспорт-2003” ЕООД за срок от 3 години, откри процедура за провеждането на конкурса, утвърди проект на договор за възлагане на управлението на общинското транспортно дружество и назначи комисия за организиране и провеждане на конкурса.

Приети бяха също Годишен доклад за 2022 г. за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на община Мездра за периода 2021-2027 г., Отчети за дейността на читалищата в община Мездра за миналата година и Отчет за дейността на “Екопроект” ООД – Враца за първото тримесечие на тази година, в което Общината има дялово участие.

Местният парламент предостави два земеделски имота от Общинския поземлен фонд – един в землището на с. Боденец и един в землището на с. Моравица, на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници.

ОбС реши да се проведе търг с явно наддаване за продажбата на четири поземлени имота – частна общинска собственост в кв. “Принчовец” в гр. Мездра и да се включи за продажба в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2023 г. поземлен имот – частна общинска собственост в с. Лютидол.