Община Козлодуй набира доброволци за участие в доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации

На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и решение № 447, взето на заседание на Общински съвет град Козлодуй, проведено на 21 април 2022 г. с Протокол № 36

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

набира доброволци

за участие в доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации

Доброволец може да е всяко дееспособно, навършило 18 години, физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен, ако е реабилитирано.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за членство по образец Приложение № 1;
2. Формуляр за кандидатстване по образец Приложение № 2;
3. Медицинско удостоверение, доказващо че сте клинично здраво лице (от личен лекар);
4. Справка от психодиспансер, че не се водите на отчет;
5. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
6. Копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване в случай, че притежавате такава;
7. Копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответна категория в случай, че притежавате такова.

Комплектът от документи може да бъде подаден всеки работен ден в деловодството на община Козлодуй на ул. „Христо Ботев” № 13 до 24.06.2022 г.

За допълнителни въпроси може да се обърнете към г-н Иван Вачов, служител по сигурността на информацията и ОМП на телефон: 0973/85 840.