Кметът Иван Аспарухов отправи покана до ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 49-ото Народно събрание – КП „ГЕРБ-СДС“, КП „Продължаваме промяната – Демократична България“, ПП „Възраждане“, ПП „ДПС“, КП „БСП за България“ и ПП „Има такъв народ“, както и до други партии и коалиции, които не са парламентарно представени, за участие в консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в община Мездра за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Консултациите ще се проведат на 21 септември 2023 г. (четвъртък) от 11:00 часа в кабинета на кмета на община Мездра в сградата на Общинска администрация – Мездра (ул. „Христо Ботев“ №27, ет. 2, стая 204).

Съгласно Решение № 2378-МИ/ 12.09.2023 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), при консултациите участващите партии и коалиции трябва представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
• наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
• имената и ЕГН на предложените лица;
• длъжността в комисията, за която се предлагат;
• образование, специалност;
• телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.07.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-ото Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Общинската избирателна комисия (ОИК). Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, в който се вписват имената на участвалите лица и в какво качество участват, направените предложения, възражения, особени мнения, становището по предложенията на другите участници, постигнатото съгласие или ако такова не е налице, в какво се изразява съгласието между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите.

Протоколът се подписва от всички участвали в консултациите лица. При отказ да се подпише протоколът от участник в консултациите, както и подписването му с особено мнение, се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат и особените мнения. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

Изискуемите горепосочени документи остават като неразделна част към протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината незабавно в ОИК – Мездра, а оттам – в ЦИК до 27.09.2023 г.

С пълния текст на поканата за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК можете да се запознаете на официалната интернет страница на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/, в секцията „Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.“: https://www.mezdra.bg/?page_id=66935