„Не е коректно страни, които са сключили договор помежду си, да изясняват своите взаимоотношения чрез медиите.“ Tака кметът на община Мездра Иван Аспарухов коментира твърденията на г-н Цветан Тодоров, управител на „Цветина – Мездра“ ЕООД, пред Информационна агенция BulNews относно договора за обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканската транспортни схеми, сключен между Община Мездра и транспортната фирма.

В публикацията г-н Тодоров отправя неверни твърдения, касаещи Община Мездра, поради което публикуваме част от въпросния договор. От него става ясно, че не отговаря на истината твърдението на г-н Тодоров, че „договорът… е изтекъл“, тъй като съгласно чл. 1, ал. 2 от договора той е „с крайна дата на изпълнение 10.08.2022 г. или до сключване на договор след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки“.

Не отговаря на истината и твърдението на г-н Тодоров, че „към днешна дата Община Мездра не си е изплатила задълженията към „Цветина“ относно компенсациите на безплатните и намалени цени за пътуване на някои категории граждани, по силата на сключеното допълнително споразумение към договора за обществен превоз на пътници“. Съгласно чл. 3, ал. 1 от горецитирания договор, плащанията по него се извършват „след получаване на средства от централния бюджет и представяне на справка от Изпълнителя“.

Към момента Община Мездра има да получава от централния бюджет: 4 334.51 лв. – за компенсиране на превозвача за извършените превози по намалени цени на ученици, и 389.22 лв. – за компенсиране на превозвача за извършените безплатни превози на ветерани от войните. След превеждането на тези средства от централния бюджет Община Мездра веднага ще ги изплати на превозвача. Направените действителни разходи за превоз на ученици се извършват редовно и  в срок от учебните заведения.

Относно твърдението на г-н Тодоров, че Община Мездра ползва външни, а не местни превозвачи „за техните мероприятия, за пътуванията на творческите колективи и за изпълняването на международни курсове с различни делегации“, изборът на превозвач се извършва на базата на предложените конкурентни цени, респективно – финансово най-изгодната оферта.

„Договорите са за това – да се изпълняват, а не да се коментират едностранно“, каза в заключение Иван Аспарухов.

В момента Община Мездра търси варианти за покриване на автобусните линии от общинската и републиканската транспортни схеми, включително чрез обявяване на единични автобусни линии с Решение №489/ 30.06.2022 г., и в най-скоро време ще осигури обществен превоз на пътниците до всички населени места в общината.

Община Мездра призовава „Цветина Мездра“ ЕООД, като лидер в областта на автобусния транспорт и дългогодишен партньор на Общината, да участва в обществената поръчка, която ще бъде обявена, за обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканската транспортни схеми!