Това стана ясно на провелото се днес редовно заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и взаимодействие с националния и с общинските щабове.

Заседанието бе водено от заместник областния управител Анжело Методиев.

Основна тема в дневния ред бе обсъждане на готовността за работа на фирмите, организациите и учрежденията през предстоящия зимен сезон.

Представители на териториални звена на централната изпълнителна власт и общините докладваха за предприетите до момента и предстоящите дейности във връзка с подсигуряване на зимен сезон 2020/2021.

 От Областно пътно управление – Видин информираха,

че един от основните приоритети на институцията е осигуряване на нормална и безопасна проходимост при зимни условия на републиканските пътища, развити на територията на областта.

Докладвано бе, че са извършени основни дейности за подготовка за зимния сезон , включващи земни работи, ремонт на пътни настилки, полагане на хоризонтална маркировка, изсичане на храсти и млада гора.

Стана ясно, че е изготвен и съгласуван Плана за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа в областта. Предстои  сформиране на Оперативен щаб, който през зимния период е постоянно действащ.

Относно техническата обезпеченост на фирмата за изпълнение на договорените задължения по снегопочистване на пътищата в зимното поддържане през сезон 2020/2021г. на територията на областта, стана ясно че наличните количества инертни и химически материали към 26.10.2020г. са следните: от необходимите 13 000 тона пясък в момента са налични 4 400 тона; от необходимите 3 000 тона сол в момента са налични 1 375 тона; от необходимите 30 сухо вещество калциев двухлорид в момента са налични 16 тона;

Представителят на Електроенергийния системен оператор – Мрежови експлоатационен подрайон – Видин информира

присъстващите, че са извършени всички дейности по профилактика и поддържане на преносната мрежа и съоръженията в обектите на „ЕСО” ЕАД при МЕПР – Видин на цялата територия, обслужвана от района.

В сектор „Автотранспорт“ всички автомобили и специализирана техника, които се ползват са технически изправни. Стана ясно, че на целият персонал е осигурено необходимото зимно работно облекло, за да може  да изпълнява задълженията си.

По информация на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

дружеството изпълнява в определения обем и срок одобрената план-програма по поддържане на електросъоръженията, собственост на дружеството, което е  предпоставка за осигуряване на нормално електроснабдяване на потребителите през есенно-зимния сезон.

Осигуряването на нормална работа на електроразпределителните съоръжения при зимни условия се осигурява чрез поддържане на денонощни дежурства, поддържане на необходимия резерв от материали, съставяне и стриктно изпълнение на графици за провеждане на мероприятия по подготовка на съоръженията за работа при зимни условия, поддържане на горещи телефонни линии за сигнали за възникнали аварии и редица други мероприятия.

Готовност за работа при зимни условия посочват и от „ВиК” – Видин.

Извършва се обход на всички външни и вътрешни водопроводни мрежи, регистрираните и новооткрити аварии и течове се отстраняват своевременно. Работи се по осигуряване на всички съоръжения против замръзване.

Извършен е оглед и съответно укрепване или изместване на водопроводите преминаващи през реки и дерета. Осигурено е отопление на хлораторните помещения и ел.таблата с монтирани електронни защити. Провежда се есенна дезинфекция по график на територията, обслужвана от дружеството като ВиК оператор. Затворени са вентилационните отвори на трафопостовете.

Прегледани са и са подменени контактните пластини където е необходимо, подменено е маслото с изтекъл срок на годност на всички автомати. Ремонтът на авариралите помпени агрегати е договорен с фирмите-изпълнители до края на месец ноември, като същите ще бъдат своевременно монтирани в съответните помпени станции. Ремонтът на авариралите помпени агрегати е договорен с фирмите изпълнители да завърши до края на ноември. Същите ще бъдат веднага монтирани в съответните помпени станции. Помпените станции са дооборудвани с необходимите предпазни пособия и средства, лекарства и материали, изискващи се за оказване на първа помощ. Продължава възстановяването на уличните настилки при отстраняването на аварии. Тази дейност ще продължи в зависимост от метеорологичните условия.

От доклада на началника на Регионалното управление на образованието Видин става ясно, че всички училища  и детски градини в област Видин са готови за работа при зимни условия.

Директорът на Регионална здравна инспекция – Видин докладва,

че са изготвени и изпратени Указания за подготовката на лечебните и здравните заведения на територията на област Видин за работа при усложнена зимна обстановка. Актуализиран е Плана за действие и предприемане на превантивни мерки от РЗИ – Видин и лечебните и здравните заведения в областта за работа през зимния период 2020/2021г. при усложнена зимна обстановка. Изпратено е писмо до ЧЕЗ Разпределение България АД с цел при прекъсване на електрозахранването да бъдат осигурени приоритетно МБАЛ „Св. Петка” АД – Видин, Диализен център „Омега“ ЕООД, МБАЛ „Проф. д-р Георги Златарски” ЕООД – Белоградчик. Извършени са проверки на МБАЛ „Св. Петка” АД – Видин, ЦСМП – Видин, Диализен център „Омега“ ЕООД и МБАЛ „Проф. д-р Георги Златарски”ЕООД – Белоградчик, по изпълнението на указанията за работа при усложнена зимна обстановка. За извършените проверки са изготвени констативни протоколи.

Специализираните медицински екипи на Центъра за спешна медицинска помощ във Видин

са подготвени за работа при усложнена зимна обстановка. Медицинската техника и апаратура се поддържа в добро състояние. Линейките и реанимобилите са подготвени за работа при зимни условия.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”

към настоящия момент извършва подготовка на пожарната и спасителната техника за работа при есенно-зимни условия. Трите пожарни служби в областта разполагат с по два автомобила с висока проходимост, а в РСПБЗН – Видин се осигурява дежурство и с една верижна машина МТЛБ. Дирекцията допълнително разполага с 2 броя МПС тип UTB и 1 брой ATV, както и с два микробуса с повишена проходимост за извозване на хора и доставка на лекарства и стоки от първа необходимост.

По време на днешното заседанието стана ясно, че на територията на общините в област Видин са предприети мерки и е създадена организация по планирането на защитата при бедствия при усложнена зимна обстановка.

Повечето общини в областта имат сключени действащи договори за извършване на зимното поддържане на пътищата от общинската пътна мрежа. Изключение правят общините, които използват налична собствена техника.

В края на днешното заседание заместник областният управител Анжело Методиев благодари на присъстващи за активността и обобщи, че и тази зима навременната комуникация и доброто взаимодействие между всички страни, ангажирани със зимното поддържане в областта, трябва да продължи, в името на спокойствието и сигурността на всички жители.