През  2020 година Регионална библиотека “Гео Милев” – гр. Монтана беше изправена пред предизвикателството да работи в условията на пандемията от COVID-19. Тези обстоятелства дадоха стимул на екипа да реализира много от дейностите си с помощта на съвременните информационни и комуникационни технологии.

В периода на ограничения връзката с потребителите се осъществяваше чрез Facebook страницата на библиотеката, канала ни в Youtube, сайта на библиотеката и платформата Zoom. Читателите можеха да ползват модула за онлайн обслужване “Моята библиотека”  за презапис на книги, заявка за резервации на книги и други.

Чрез услугата “Попитай библиотекаря” бе предоставяна справочна информация по e-mail на ученици и студенти, в помощ на учебния процес.

Във времето на пандемия и социална изолация, библиотеката са посетили 15 135 читатели, а раздадената литература е 51 590 тома.  Новорегистрираните читатели са 2211, което е с 20 % по-малко от предходната година. С 38 % са се увеличили виртуалните потребители, които са ползвали информационните ресурси на библиотеката чрез интернет.

През 2020 г. във фонда на библиотеката са постъпили 3932 бр. нови библиотечни материали на стойност около 52 000 лв.

РБ „Гео Милев“ приключи годината с фонд от 185 215 библиотечни документи от всички отрасли на знанието и на различни носители на информация.

Екипът на РБ „Гео Милев“ прие предизвикателството COVID-19, като възможност за работа по проекти, обучения на библиотекари, усъвършенстване на предлаганите онлайн услуги, разработване на  нови форми за виртуален контакт с потребителите и дигитализиране на библиотечни материали.

През 2020 г. РБ „Гео Милев“ спечели проект на Министерство на културата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“, на стойност 25 000 лв., с които бяха закупени 2176 тома литература.

С финансовата подкрепа на Министерство на културата, библиотеката реализира проект „Портал и читателска зона „е-Северозапад“, в размер на 4 615 лв. Порталът осигурява виртуален достъп до автентичното културно наследство, природните забележителности и историческото минало на региона. Във фоайето на библиотеката, е обособена читателска зона, оборудвана с компютърна конфигурация и смарт TV.

В рамките на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и модулът „Библиотеките като образователна среда“ на МO , РБ „Гео Милев“  изпълнява проект и участва като партньор на  IV  ОУ „Иван Вазов“- гр. Монтана, в реализирането на съвместни културни инициативи и провеждането на учебни часове  в библиотеката.

През 2020 г. бяха  организира и  проведени  3 тематични онлайн обучения на 35 читалищни библиотекари. Екипът на библиотеката подготви филм, с който опитът ни в предоставянето на методични и консултантски услуги,  бе представен на Годишния форум на Фондация „Глобални библиотеки“, преминал под наслов  „Библиотеките: Умения за 21 век”.

В последните години акцент в работата на библиотеката е дигитализирането на документи и създаването  на дигитални колекции.  През 2020 г. в Платформата „Е-Северозапад“ и Електронния каталог на библиотеката, са публикувани общо 1731 дигитални страници и 568 дигитални статии.

След м. март, културната и образователна дейност на библиотеката, премина изцяло във виртуалното пространство. С помощта на новите технологии, екипът разработи съвременни продукти за онлайн връзка с потребителите: тематични мултимедийни презентации, литературни четения, изложби, викторини, онлайн представяне на книга на Ели Томинска “Напереното Кръкожабче”, онлайн уроци чрез платформата ZOOM, нови онлайн рубрики, виртуални краеведски екскурзии и др. В топлите месеци се организираха и читални на открито в парк „Монтанезиум“.

В условията на социална изолация библиотеката продължи да осъществява своята мисия за насърчаване на четенето и за поддържане на интереса към книгата и литературата. През годината, при спазване на мерките за сигурност, бяха проведени запомнящи се културни събития: представяне книгата на Ели Лозанова – „Село на завой“, книгата-игра на Димитър Петров – „Тервел. Роденият да побеждава“ и литературно четене в рамките на националната инициатива „Нощ на литературата”.

По време на извънредното положение, от 13 март до 13 май,  достъпът на читатели в сградата беше изцяло преустановен. Библиотечните специалисти работеха дистанционно от дома или на място, при спазване на всички противоепидемични изисквания, а срокът за връщане на заетите книги автоматично се удължи.

След извънредното положение беше създадена организация за недопускане струпването на хора в читалните зали, задължително ползване на защитна предпазна маска, спазване на физическа дистанция, карантиниране за 72 часа на върнатите книги и дезинфекция на гишетата след всеки посетител.

Цялостният анализ на 2020 година налага извода, че предизвикателството да се работи в дистанционен режим е и възможност за библиотечните специалисти да разгърнат и надградят своя професионален потенциал, а РБ „Гео Милев“ да утвърди позицията си на водещ обществен, информационен и културен център на град Монтана и региона.