Община Враца сключи Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.007-0026-C01/25.01.2021 г. с Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“.

Чрез него се осигурява изпълнението на проект „Осигуряване на функционирането на Областен информационен център – Враца през периода 2022 – 2023 г.“.

Той надгражда изпълнените проекти „Изграждане и функциониране на Областен информационен център в гр. Враца” (ОП „Техническа помощ”), „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Враца“ (ОП „Добро управление”) и “Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Враца през периода 2019 – 2021 г. (ОП „Добро управление”). Стойността на договора е в размер на 246 636 лв., 100% безвъзмездно финансиране.

Мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз в Република България функционира от 2012 г.

През годините ОИЦ – Враца се утвърди като място, където всеки може да получи достоверна и полезна информация за възможностите, предоставени от фондовете на Европейския съюз и да получи подкрепа при търсене на финансиране, при кандидатстване и отчитане чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 /ИСУН/.

За периода 2012 г. – 2021 г. са проведени 488 информационни събития и са осъществени повече от 11 000 консултации.

Екипът на ОИЦ ще продължи да осъществява своите услуги и да си сътрудничи активно с местните администрации, бюрата по труда и регионалните инспекторати по образование, университетите и средно образователните училища, бизнеса и медиите, с цел да се повиши информираността на гражданите относно европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Ще продължи и извършването на административни проверки и издаването на становища относно процедурите на местните инициативни групи за финансиране на проекти. Освен това, експертите на центъра ще подпомагат и процеса по прилагане на интегрирания териториален подход в България.

Служителите в ОИЦ участват в експертния състав на регионалните съвети за развитие и по-конкретно в техните звена за медиации и звена за публични консултации.

Осъществяването на проекта ще допринесе за изпълнение на общите цели на Националната комуникационна стратегия.

Чрез неговото изпълнение ще се надгради постигнатата познаваемост за европейските фондове и програми, ще се осигури максимална прозрачност за тяхното реализиране, което от своя страна ще поддържа обществено доверие към процесите по изпълнение и управление на Споразумението за партньорство и оперативните програми.