В периода 1-10.02.2023 г. работна експертна група от служители на Община Козлодуй, определена със заповед на кмета, извърши проверка на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.

Основната цел на проверката беше установяване на нивото и степента на финансовото затруднение на лечебното заведение и набелязване на стъпки за оздравяването му.

Експертната група изготви доклад с констатации и предложения за предприемане на конкретни действия.

Докладът беше представен на редовното заседание на Общински съвет, Козлодуй, което се състоя на 23.02.2023 г.

В предстоящото заседание на ОбС ще се предложат конкретни срокове за отстраняване на забележките, което ще доведе до стабилизиране на общинската болница.

След преглед на досиетата, графичната структура и щатното разписание, са установени редица пропуски и е отправено предложение към ръководството на МБАЛ „Св. Иван Рилски”, а именно:
– Да се окомплектоват досиетата и да се приложат липсващите 48 бр. длъжностни характеристики;
– Да се изготвят уведомленията по чл. 37а от НРВПО, да се уведомят служителите и уведомленията да се приложат в досиетата;
– В допълнителните споразумения за увеличаване размера на работната заплата да се цитира чл. 118, ал. 3 от Кодекса на труда;
– Да се оптимизира структурата по отделения, като се спазват законовите нормативи спрямо персонала, необходим за правилното функциониране на звеното;
– Да се направи график от управителя за изчистване на платения годишен отпуск на служителите за минали години.

Направена е проверка на приходите и разходите на касата и на банковата сметка на болницата, сравнение по месеци за 2022 година, договорите за наем, хронологичните регистри по сметки и отделения.

Установени са пропуски при разплащанията с външни доставчици, недостиг на финансов ресурс за заплати от приходите на лечебното заведение, липса на финансови документи и други.

Препоръките на проверяващата група са следните:
– Счетоводната информация да се води точно, ясно, коректно и законосъобразно за да има правилна отчетност и вярна информация от счетоводните записвания;
– Да се следят сроковете на сключените договори, както и да се спазват процедурите по ЗОП, ЗЗД;
– Договорите за отдаване под наем на общински имоти да са в съответствие с изискванията на Наредба №4 на ОбС Козлодуй;
– Да се направи анализ на изплащаните допълнителни възнаграждения на персонала и др.

Проверени бяха и разходите за гориво, начинът на формиране на наемите на кабинетите. Направена бе инвентаризация на болничната аптека, както и на дарение с неизвестен произход.

В болничната аптека освен липси и излишъци, бе установено, че не са спазени санитарно-хигиенните условия и подредбата по необходимите номенклатури на лекарствените продукти, което е довело до невъзможност за проследяване на сроковете на годност, съответно до бракуването на голямо количество лекарства и неспазването на сключени договори за предаването им.

„Основната ни цел беше да предложим стъпки за оздравяване на лечебното заведение. Ако само продължаваме да отпускаме средства от общинския бюджет реално ние не помагаме дългосрочно, а моментно се дофинансира недостиг, а това не води до устойчивост. Много е важно в болницата да спазват строга финансова дисциплина, да си заработват клинични пътеки от здравната каса. При анализ на възможните приходи се вижда, че ако имат натовареност над 70% месечно, ще успяват да имат необходимите приходи за заплати и издръжка. Въпреки нашите усилия в Общината продължават да идват хора, които се оплакват от недобро отношение, от препращане към други болници за получаване на лекарска консултация или намеса, каквато може да бъде оказана в нашата болница. За това ние не можем да помогнем – всичко е в ръцете на лекарите, сестрите и санитарите, които трябва да направят така, че пациентите да бъдат обслужени качествено, да са доволни от получена професионална грижа, да се усвояват пътеки по здравна каса.

Докато бяхме на проверка в болницата лично аз съм се срещнала с всеки един началник на отделение. Каквото са поискали от мен като ремонтни дейности е извършено. От тук насетне е тяхна отговорност дали ще имат пациенти и дали ще си заработят повишените заплати. Благодаря на всички над 1 000 граждани, които се включиха в анкетата, касаеща състоянието на нашата болница. Всички коментари и предложения са взети предвид. Една от важните задачи, с които съм се заела лично, е да се осигурят още медицински специалисти, които да обслужват гражданите. Вече имаме проведени безплатни консултации от гастроентеролог, от които се възползваха над 120 души. Имаме готовност да предоставим общински жилища на лекари и медицински персонал, които да привлечем и да работят в МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй. В готовност сме за всякаква помощ, но пак казвам – спираме с безразборното отпускане на средства от общинския бюджет, докато не видя реални резултати за финансовата дисциплина и действия от страна на докторите и персонала, показващи повишаване загрижеността към пациентите, реална положена здравна грижа към тях, които действия от своя страна ще допринесат за удовлетвореност на пациентите”, коментира Маринела Николова, кмет на община Козлодуй.

Допълнително от бюджета на община Козлодуй се осигуриха средства за охрана на болничното заведение, средства за закупуване на електромери, които вече се монтират за всяко отделение и в кабинетите, отдавани под наем, средства за ремонт на някои помещения (баните на Вътрешно отделение и помещения в неврологично отделение и АГО).

Закупени са топломери, които ще се монтират във всяко отделение и в кабинетите, които се отдават под наем. В момента се извършва монтаж на LED осветителни тела, които са с фотоклетки, по този начин ще намалеят разходите за електроенергия.

Тоалетните в болницата са почистени и се ползват от посетителите, като ключът се намира при охраната.

Предстои също така да се осигурят телевизори във всяка болнична стая.

От началото на годината до момента от дарения за МБАЛ са събрани 8 590 лева. С тях ще се направят допълнителни подобрения на материалната база в болничното заведение.