Днес, 1 март 2021 г., бе даден официален старт на втората част от обект „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев”) и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

На откриването на втората част от обекта, включваща обновяване на парк в централната част на село Гложене, отново официални гости бяха Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството, и Малина Николова, областен управител на област Враца.

„Искам да благодаря на всички, че днес сме заедно, за да изминем пътя за обновяването на площада в селото. Както виждате, е доста компрометиран. Спечелихме проекта на 14 май 2019-та. От тогава текат процедурите по избор на изпълнител и ето, че днес правим първата копка. Надявам се за сбора на Гложене площадът да е готов”, каза кметът на община Козлодуй Маринела Николова.

На откриването на обекта присъстваха още: Петко Петков, кмет на Кметство Гложене, Гинка Иванова, заместник-кмет на община Козлодуй, Людмил Ангелов, директор на дирекция „Устройство на територията”, Захари Попчев, изпълнител на СМР „Райкомерс Конструкшън” ЕАД, Димитър Митов, представител на фирма „Стройнорм” ЕООД, която ще извършва строителен надзор, представители на общинска администрация, жители на селото.

През 2019 година Община Козлодуй подписа Административен договор с Държавен фонд „Земеделие” за проект „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев”) и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, Процедура чрез подбор – BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение”.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ е размер на 756 528,24 лв. Продължителността на проекта 36 месеца.

Строително-ремонтните дейности предвиждат: благоустрояване на площадното пространство, с площ 2 510,73 кв. м, чрез полагане на нова настилка, стъпала и облицовка.

Насаждане на нова дървесна и храстова растителност, затревяване, поставяне на нови пейки и кошчета за отпадъци, обновяване на алейното осветление.

По повод стартирането на обекта отец Пламен и отец Иван отслужиха водосвет за здраве и ползотворна работа.