В Козлодуй се състоя публично обсъждане на бюджета за 2020 г.

Дневният ред на обсъждането съдържаше две точки: бюджет 2020 г. и план-сметката на ОП „Комунална дейност”.

Г-жа Маринела Николова определи бюджет 2020 г. като амбициозен. За представянето му даде думата на Лилия Димитрова, главен счетоводител в Общината.

Проектобюджетът е разработен съгласно нормативната уредба на Република България и Наредба №17 на Община Козлодуй.

Приоритетите, които са спазени при подготовката на документа са:

– високи нива на събираемост на собствените приходи, с цел обезпечаване на разчетените разходи по текущия бюджет и инвестиционната програма;
– прилагане на ефикасни мерки за ограничаване обема на просрочените вземания от данъчни и неданъчни приходи;
– осигуряване на навременни субсидии за второстепенните разпоредители;
– подобряване на пътната инфраструктура;
– увеличаване обема на привлечения ресурс и извършените инвестиции, в резултат на изпълнението на проекти, финансирани от ЕС, чрез гарантиране на всички плащания, които са ангажимент на Общината;
– подобряване на материално-техническата база в сферата на образованието, социалните дейности, културата и спорта;
– предоставяне на повече и по-качествени публични услуги.

Годишния бюджет е балансиран в общ размер от 28 356 192 лв., в това число делегирани от държавата дейности – 13 177 032 лв., местни дейности – 15 179 160 лв.

В частта местни дейности са включени и целевите средства, получени за капиталови разходи през 2019 г., които са преходен остатък.

Едни от основните насоки, определящи бюджетната политика на Общината през настоящата година са:
– осигуряване на собствени средства за финансиране на проекти по Оперативни програми и търсене на нови възможности за кандидатстване;
– разчитане на ресурс за покриване на разходите, произлизащи от увеличението на минималната работна заплата в размер на 610 лв.;
– повишаване на приходите от разпореждане с общинска собственост;

И през 2020 г. ще сме изправени пред предизвикателството да отговорим на нарастващите потребности и очаквания на гражданите.”, заяви в изложението си главният счетоводител на Общината Лилия Димитрова.

„Разчитаме на добросъвестността на гражданите при събирането на данък смет и данък сгради.

Планирали сме за четири години да бъдат изградени над двадесет детски площадки в междублоковите пространства на стойност 1 млн. лв., като всяка година ще предвиждаме по 250 000 лв.

През миналата година за ремонти на уличната мрежа изразходвахме 300 000 лв. В новия бюджет са заложени 500 000 лв. за цялостно асфалтиране и подмяна на бордюри в град Козлодуй. Подобряването на пътната инфраструктура ще се извършва поетапно и по райони. За Хърлец, Гложене и Бутан са предвидени по 30 000 лв. за рехабилитация на уличната мрежа, за Крива бара – 10 000 лв.”, каза Маринела Николова.

Един от присъстващите граждани повдигна въпроса за безстопанствените кучета и изграждането на приют.

Кметът отговори, че ще бъдат заделени средства, в размер на 25 000 лв., за проект на ветеринарна амбулатория, но същевременно би било добре, ако се промени и отношението на собствениците на кучета към животните и кастрацията на същите стане обща грижа на гражданите и администрацията. Обсъди се и възможност за формиране на комисия, която да подпомогне информирането на жителите и решаването на проблема. Г-жа Николова подчерта, че Община Козлодуй обръща внимание на всички сигнали от гражданите.

Отново бе поставен въпросът за целесъобразността на насажденията на две от кръстовищата в града.

Кметът информира присъстващите, че са предприети необходимите мерки според предписанията на РУ – Козлодуй и е поискано обяснение от фирмата изпълнител за действията й. Също така е разпоредено на изпълнителите да пренасадят въпросните насаждения, тъй като първоначално това е направено без знанието на разпоредителя.

Кметът допълни, че през 2020/2021 г., ще бъде довършена велоалеята по улица “Христо Ботев”, като за необходимите средства ще се кандидатства по Фонд „РАО”.

В края на месец януари ще бъде открита процедура за избор на изпълнител за цялостна подмяна на уличното осветление в Козлодуй на стойност 2 млн. лв. Николова подчерта, че и проектът за уличното осветление, и проектът за видеонаблюдението се осъществяват благодарение на АЕЦ „Козлодуй”.

През 2020 г. атомната централа ще подпомогне Община Козлодуй с 250 000 лв. за подмяна на уличното осветление в селата с лед осветление (през 2019 г. бяха закупени 800 осветителни тела, предстои да се закупят още толкова).

Община Козлодуй е планирала да закупи миячна машина, косачки, кастрачки, както и два лизингови микробуса.

Също така за пета поредна година ще продължи закупуването на оборудване за детските градини, което през настоящата година има възможност да приключи успешно и окончателно.

Гражданин зададе въпрос за финансовото състояние на Кметство Бутан.

Главният счетоводител отговори, че Кметството започва годината без финансови задължения, като предстоят наказателни процедури по предписание на АДФИ спрямо бившия кмет на Бутан.

В заключение кметът на община Козлодуй, г-жа Маринела Николова, подчерта, че образованието е един от най-важните приоритети в политиката на Общината, като в подкрепа на това обяви,

че от учебната 2020/2021 г. обучението на четвърта група в детските градини ще бъде безплатно, както и ще се предприемат законови стъпки за осигуряване на същото за социално слаби семейства, които са регистрирани в дирекция „Социално подпомагане”.

Ще се работи и в посока на обезпечаване на учебници за ранно чуждоезиково обучение на 5-6-годишните и първокласниците.

 

На срещата присъстваха още председателя на ОбС, общинските съветници, кмета на село Хърлец, гражданите и представителите на общинска администрация и ОП „Комунална дейност”.