На 10.08.2023 г. в сградата на Община Мездра се проведе заключителна пресконференция в изпълнение на проект „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра“.

Проекта е финансиран по АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0046-C01 от 11.02.2022 г. по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансиран от ЕФРР по процедура чрез подбор BG16М1ДЗ002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ .

В изпълнение на основната цел на проекта – Предприемане и внедряване на редица нови управленски подходи в община Мездра за да стимулира предотвратяването на биоразградими битови отпадъци в общината, бяха отчетени постигнатите резултати от изпълнение на:

• Дейност 2. Реализация на демонстрационния проект

В рамките на проекта са реновирани и обзаведени две класни стаи в двете пилотните училища в град Мездра – ОУ „Христо Ботев“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Оборудването за всяка от стаите включва: модулни маси, шкафове, стационарни столове и бели магнитни дъски. Доставени са по два компостера с вместимост от 400 и 1200 л и 3D принтер.

Мярка 1. Разработване на Общински план за действие за превенция образуването на битови отпадъци (План за нулеви отпадъци) – разработен и приет Общински план за действие за превенция образуването на битови отпадъци (План за нулеви отпадъци) с хоризонт 10 години. Дейностите, залегнали в плана, са пряко обвързани с целите за управление на битови отпадъци от общинския План за управление на отпадъците. Планът за нулеви отпадъци е представен в рамките на Forward Green 2023 – първото международно изложение за кръгова икономика, проведено в периода 08-10 юни 2023 г. в гр. Солун, Гърция.

Мярка 2. Създаване на програма за компостиране и превенция на генерирането на отпадъци в две пилотни училища в община Мездра – разработен Наръчник на учителя за провеждане на „Зелен час на класния ръководител“. Същият беше представен на нарочно събитие пред учители от двете пилотни училища. Обучени са над 20 учители за използване на разработения Наръчник и достигане на знанията, залегнали в него, до повече представители на общността в град Мездра (деца и родители).

• Дейност 3. Кампании за популяризиране на резултатите от проекта: Създадена е и се поддържа страница на проекта във Фейсбук – Да компостираме заедно.

В рамките на проект „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра“ са проведени следните събития:
„Зелена работилница за еко изкуство“
„Работилница за 3D принтиране“
„Училищен ден на компоста“
„Зелен ден на Мездра“

В рамките на проведените информационни и обучителни събития беше представена информация за:
дейностите, които Община Мездра предприема в областта на управление на отпадъците;
значението на дейностите за предотвратяване образуването на отпадъци;
разделното събиране и подготовката на отпадъци за повторна употреба, с цел намаляване на количеството битови отпадъци, отредени за депониране

На участниците в събитията бяха представяни интерактивни занимания и игри, касаещи придобиване на знания за качествено опазване на околното среда и придобиване на екологично поведение.