Министерство на регионалното развитие и благоустройството организира кръгла маса с експерти от  седем общини в страната, на която бяха дискутирани начините за осъществяване на по-ефективно управление в местната власт. Представител на Община Враца в семинара бе д-р Вероника Стоилова.

В рамките на срещата, д-р Стоилова презентира трети принцип – Ефективност и ефикасност, който е част от 12-те принципа на добро демократично управление. „В последните няколко години полагаме огромни усилия за провеждането на политики, ориентирани изцяло към гражданите“ – коментира експертът по европейски проекти д-р Вероника Стоилова.

През 2019 година ще бъдат организирани партньорски посещения в 7-те общини, сред които е и Враца, по време на които ще бъдат обсъдени възможните варианти за по-ефективна и ефикасна работа с гражданите и предлаганите публични услуги.

Кръглата маса е част от проект „Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа“, на регионалното министерство.

Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа цели да мобилизира действията от страна на заинтересованите страни на национално и местно ниво, така че да бъдат поставени и прилагани високи стандарти за добро демократично местно управление. За осъществяването й е предвидено реализиране на инициативата за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво (Етикета). Основната цел на инициатива е – да се насърчават усилията на местните власти да провеждат все по-ефективни местни политики, включвайки гражданите в процеса на вземане на решения и изграждане на силно и жизнено местно самоуправление.