Кметът Калин Каменов подписа договор за изграждане на четири  нови социални услуги, на стойност 2 234 996 лева. Одобреният проект включва създаването на два Центъра за грижа за лица с психични разстройства, Център за лица с умствена изостаналост, както и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

С реализирането на проекта ще бъдат обхванати 60 потребители. Капацитетът на всяка една социална услуга е 15 лица.

Дейностите по изграждането на центровете включва строителство, обзавеждане и оборудване на сградния фонд. След приключването на проекта, на територията на Община Враца ще съществуват общо 22 социални услуги.

Проектът „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ се финансира по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.