Общините Берковица, Брусарци, Вълчедръм, Чипровци и Якимово са напълно готови за поддържането на пътищата и улиците през зимата. Във връзка с подготовката на Община Берковица за зимния сезон е проведена процедура Публично състезание с предмет: „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в границите на гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2018/2019 година.

167 955,75 лева без ДДС са средствата за снегопочистването на град Берковица, четвъртокласната пътна мрежа и населените места в общината за зимен сезон 2018-2019 г. Със заповед на кмета на Община Берковица инж. Милчо Доцов е създаден Оперативен щаб за ръководене и контролиране на действията по зимното поддържане и експлоатация на техническата инфраструктура на територията на общината. В него участват представители на регионалните структури. Разработен е Оперативен план, чрез който се създава организация за подготовка и поддържане на общинската пътна мрежа, за безпрепятствено и безопасно движение през зимата. Предстои проверка изправността и готовността на снегопочистващата техника.

ЕТ „Вълчан Войвода – Дойчин Власакиев“, с. Гинци, Oбщина Годеч  ще извършва снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2018-2019 г. обособени позиции, както следва:  / по обособена позиция № 1: „Снегопочистване и зимно поддържане на 65.8 км (409,9 дка) местни пътища и улици в землище на гр. Берковица и 3 км (30 дка) републикански път за сезон 2018-2019 г.”/, / обособена позиция № 2: „Зимно поддържане и снегопочистване на 50,05 км. общински пътища и 31,5 км. улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2018-2019 г./ и /обособена позиция № 3 „Зимно поддържане и снегопочистване на общински път IV-81029, участък гр. Берковица – х. Ком за сезон 2018-2019“.

На проведения на 28.09.2018 г. Ден на Кмета в дневния ред бе разгледана точка за дейности по снегопочистване 2018-2019 година, готовност и организация, на която бе разяснено на кметовете и кметските наместници от населените места реда и начина за подаване на сигнали за старт на снегопочистване, контрол на работата и ред на приемане и подписване на протоколи , премахване на опасни клони и дървета, телефони за връзка на дежурни в ОбА – Берковица. Изпратени са писма до всички социални и учебни заведения на територията на Община Берковица за готовност за зимния  отоплителен сезон. След подмяната на водопровод и изграждане на нов канализационен клон по ул. Бук до кръстовището с ул. Кирил и Методий през месец август и септември 2018 г. се извърши изкърпване с плътен асфалтобетон на общински път МОН 1001 /пътя за хижа Ком/, в който попада и ул. Бук. Изкърпването бе финансирано от „Дейности по зимно поддържане на общински пътища 2018“ , от капиталовата програма на Община Берковица. Със средства от капиталовата програма на общината бе извършено изкърпване с плътен асфалтобетон с дебелина 5 см. и фрезоване и на следните улици:

– МОН 2009 с.Слатина;

– МОН 2008 с.Бързия;

– МОН 2007 с. Балювица;

– МОН 2005 с. Камарево – Костенци;

– МОН 2004 с. Бокиловци;

– II-81гр.Берковица ул. Хаджи Петър Хаджи Илиев;