Този понеделник, 7 юни, е крайният срок, в който държавите членки трябва да транспонират новите правила на ЕС в областта на авторското право в националното си законодателство.

Новата Директива за авторското право защитава творчеството в ерата на цифровите технологии, като носи конкретни ползи за гражданите, творческите сектори, пресата, изследователите, преподавателите и институциите в областта на културното наследство в целия ЕС.

В същото време новата Директива за телевизионните и радиопрограми ще улесни предлагането от европейските радио- и телевизионни оператори на някои предавания чрез онлайн услугите им, достъпни зад граница.

Освен това днес Комисията публикува своите насоки относно член 17 от новата Директива за авторското право, в които се предвиждат нови правила относно онлайн платформите за споделяне на съдържание.

Двете директиви, които влязоха в сила през юни 2019 г., имат за цел да модернизират правилата на ЕС в областта на авторското право и да позволят на потребителите и творците да се възползват максимално от цифровия свят, в който услугите за излъчване онлайн на музика, платформите за видео по заявка, сателитната телевизия и телевизията през интернет протокол (IPTV), новинарските агрегатори и платформите, на които потребителите качват съдържание, се превърнаха в основни канали за достъп до творчески произведения и публикации в пресата.

Новите правила ще стимулират създаването и разпространението на съдържание с по-висока стойност и ще дадат възможност за повече цифрово използване в основни сфери на обществото, като в същото време защитават свободата на изразяване и други основни права.

С транспонирането им на национално равнище гражданите и предприятията в ЕС могат да започнат да се възползват от тях.