Областният управител  Георги Митов със своя заповед върна за ново обсъждане приетото от Общинския съвет – Борован решение № 377, по Протокол № 43 от проведено на 29.07.2022 г. заседание, като незаконосъобразно.

Без да изложи мотиви местният парламент на община Борован e постановил решение, с което е отхвърлил предложението да бъде предоставен имот – публична общинска собственост за безвъзмездно ползване от НЧ „Цани Иванов 1907“ – с. Борован. Видно от Протокола на същото заседание, Общинският съвет е приел решения и е дал съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на имоти – публична общинска собственост на читалищата в с. Малорад, с. Нивянин и с. Добролево, като не са изложени абсолютно никакви съображения за различното третиране на отделните читалища.

Така приетото решение е издадено в нарушение от една страна на разпоредбата на § 4 от ПЗР на Закона за народните читалища, съгласно която на народните читалища по реда на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост безвъзмездно се отстъпва право на ползване върху сградите и другите недвижими имоти, за читалищни нужди, а от друга различното третиране на еднакви случаи пряко нарушава принципа на равенство, прогласен в разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от АПК.

По тези причини областният управител връща решението за ново обсъждане от Общински съвет – Борован.

Пълния текст на заповедта може да прочетете на сайта на Областна администрация – Враца в раздел „Върнати решения на Общински съвет“.