По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2022 г. се увеличават с 8.4 хил., или с 0.4%, спрямо края на декември 2021 г., като достигат 2.27 милиона.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2021 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ – със 7.3%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 2.5%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 2.3%.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 1.2%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 0.8%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 20.8 и 16.7%.

В края на март 2022 г. в сравнение с края на март 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 11.2 хил., или с 0.5%.

Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 6.4 хил., „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6.1 хил., и „Административни и спомагателни дейности“ – с 4.7 хил., а най-голямо намаление – в „Преработваща промишленост“ – със 7.1 хил., и в „Строителство“ – с 3.3 хиляди.

В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 5.7%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 5.6%, и в „Операции с недвижими имоти“ – с 5.1%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 3.1%.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2022 г. е 1 566 лв., за февруари – 1 545 лв., и за март – 1 668 лева.

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e 1 593 лв. и намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. с 1.2%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Образование“ – с 16.6%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 10.4%, и „Държавно управление“ – с 8.1%. Най-голямо увеличение на заплатите е регистрирано в дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ – с 6.9%, и „Административни и спомагателни дейности“ – с 6.6%.

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.0% спрямо първото тримесечие на 2021 г.,

като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 34.4%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 32.7%, и „Административни и спомагателни дейности“ – със 17.3%, а в „Образование“ и „Държавно управление“ се запазва на нивото от първото тримесечие на 2021 година.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2022 г. са:

  •  „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
    далекосъобщения“ – 4 060 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 540 лева;
  • „Професионални дейности и научни изследвания“ – 2 264 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 964 лева;
  • „Селско, горско и рибно стопанство“ – 1 005 лева;
  • „Други дейности“ – 1 088 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 1.8%, а в частния – с 11.6%.