Проектът се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката” и цели да окаже навременна подкрепа за бърза интеграция на пазара на труда на разселени лица от Украйна с осигурен достъп до пазара на труда, пристигнали в България след 24.02.2022 г.

Средствата по проекта се предоставят съгласно Регламент (ЕС) 2022/613 на Европейския Парламент и на Съвета от 12 април 2022 година за изменение на Регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 223/2014.

С тази мярка ще се предоставя подкрепа чрез изплащане на:

  • Средства за възнаграждения на база минималната работна заплата, установена за страна и дължимите осигуровки за сметка на работодателите за период до 3 месеца, за наетите от него лица;
  • Средства за възнаграждения на ментори, които ще подпомагат назначените лица за период до 3 месеца. Месечното възнаграждение е в размер на ½ от минималната работна заплата, установена за страната;
  • Средства за интеграционна добавка за настаняване включваща разходи за наем, режийни разходи и интернет на наетите лица за период до 3 месеца в размер на 356,00 лв. на месец за едно лице;
  • Средства за стимули, покриващи разходите за всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО за останалите на работа лица, изчислени върху установената за страната минимална работна заплата за период, пропорционален на продължителността на субсидираната заетост.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 46 594 860.00 лева, като се очаква да бъдат включени най-малко 9054 лица от Украйна, с предоставена временна закрила.

Подробна информация за допустимите целеви групи и условията по процедурата, може да намерите тук: Solidarnost @az.government.bg

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция “Бюро по труда” – Враца, стая №3, стая №10 и стая №12, както и на тел: 0878 275 942, 0878 275 968