През отчетния период дейността на дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ) Враца бе насочена приоритетно към решаване на получените жалби и сигнали. Извършва се и контрол по въвеждане на противоепидемичните мерки, свързани с ограничаване разпространението на COVID-19.

Акцент в контролната дейност на дирекцията са и обектите на контрол в секторите „Строителство“ и „Селско стопанство“, които са идентифицирани като рискови както по отношение изпълнението на трудовите правоотношения, така и по безопасността на труда. 

Проверени – 78 предприятия от различни отрасли на икономиката, от тях:

Проверени за първи път – 9 бр.;

Работещи непълнолетни до 18 г. – 15 бр.;

Извършени 80 проверки в т.ч.:

Проверки по постъпили сигнали от граждани и организации – 8 бр.;

Проверки по разпореждане на висшестоящи организации – 1 бр.;

Проверки за контрол на дадени предписания – 36 бр.;

Проверки за разследване на трудови злополуки – 1 бр..

Извършени съвместни проверки с:

  • НОИ – 3 бр.
  • МВР – 1 бр.
  • АЗ – 3 бр.
  • НАП – 3 бр.
  • РЗИ – 9 бр.
  • ДНСК – 5 бр.
  • ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ – 10 бр.                                                                          Общо констатирани нарушения – 330 бр., от тях няма неизпълнени предписания.В резултат на извършените през периода проверки и с цел отстраняване на констатираните нарушения от инспекторите по труда са дадени 325 бр. задължителни за изпълнение предписания.Спрени машини и съоръжения – 2 бр.
  • Потърсена административнонаказателна отговорност от нарушителите:

– Съставени актове за административни нарушения – 3 бр. (няма за работа без трудов договор) 

– Издадени наказателни постановления – 3 бр. за обща сума от 15 600 лв., всички на работодатели.

  • Влезли в сила наказателни постановления за предходен период – 11 бр. за сумата от 11 500 лв. 
  • Регистрирани колективни трудови договори (КТД) и анекси към тях – 2 бр.