Работници на 77 предприятия получиха възможност да се обърнат към Фонда за гарантирани вземания благодарение на Агенцията

Над 5.5 млн. лв. забавени възнаграждения и обезщетения са изплатени на работници и служители благодарение на предприетите от Инспекцията по труда мерки през 2020 г.

С 38% е намаляла сумата на установените забавени възнаграждения спрямо 2019 г.

Положителната тенденция в кризата е в резултат и на предприетите от правителството мерки за запазване на заетостта, които бяха обвързани и с коректно заплащане на труда от страна на работодателите.

От 2018 г., когато Инспекцията по труда получи правомощие да инициира производство по несъстоятелност на работодатели, които бавят възнаграждения, до момента бивши работници и служители на още 77 предприятия са получили право да се обърнат към Фонда за гарантирани вземания.

За толкова, благодарение на събраните от контролните органи на Агенцията доказателства, има съдебни решения за обявяването им в несъстоятелност или за откриване на производства по несъстоятелност.

Работещите в още 7 предприятия са изплатили изцяло задълженията си, за да избегнат фалита.

Общо подадените искови молби са 103 бр.

Инспекцията по труда реагира в рамките на своите правомощия при всеки подаден сигнал за неизплатени възнаграждения и обезщетения. Искови молби също се подават във всички случаи, в които се установи, че са изпълнени законовите изисквания за иницииране на производство по несъстоятелност заради забавени възнаграждения.

В почти всички случаи при проблем в дадено предприятие в Агенцията постъпват сигнали, поради което може да се направи извод, че по-голямата част от работодателите, бавещи възнаграждения, са обхванати от контрола.