През 2019 г. са издадени 8 604 книги с тираж 6 325 046 и 912 брошури с тираж 1 302 728, сочат данни от изследване на Националния статистически институт.

В сравнение с предходната година, през 2019 г. броят на издадените книги и брошури намалява с 326 (3.3%), а средният им тираж от 1 144 на 802, или с 29.9%.

Според признака „предназначение на литературата“, научната литуратура е представена в 2 972 заглавия с триаж 567 хиляди. Тиражът на художествената литература е 1 181, а заглавията – 2 146. Учебната литература е представена в 1 743 заглавия с тираж 3 783 хиляди. Според същия признак популярната литература е представена в 1 387 заглавия с тираж 930 хиляди. В литературата за деца и юноши са представени едва 870 заглавия с тираж 826 хиляди, от които 513 заглавия детска художествена литератури с тираж 459 хиляди.

През 2019 г. заглавията, издадени на оригиналния език на написване (вкл. на български език),
са 7 571, или 79.6% от общо издадените книги и брошури. Преводните заглавия са 1 945 с тираж 1 561
хил., като от тях повече от половината са преведени от английски език (55.8%), следват преведените
от френски – 7.0%, немски – 6.4%, и руски език- 6.1%.

През 2019 г. са издавани 223 вестника с годишен тираж 169 261 хил., като спрямо предходната
година заглавията и тиражът намаляват съответно с 16 (6.7%) и 46 776 хил. (21.7%).

По периодичност с най-голям тираж през 2019 г. са издаваните ежедневници – 88 443 хиляди. А най-голям брой вестници са издадени в област София – 108 заглавия или 48.4% от всички издавани в страната.

С най-голям относителен дял според признака „предназначение“ са вестниците от тематична област „Политически, философски, религиозни и културни издания“ – 51.6% (115 заглавия), като годишният им тираж е 67 663 хиляди.

От всички вестници, издавани през 2019 г., 98% (218 заглавия) са на български език, а чуждоезичните са пет – два на турски и по един на руски, английски и немски език.

През 2019 г. са издадени 505 списания и 90 бюлетина, като в сравнение с 2018 г. списанията намаляват с 4.7%, а бюлетините се увеличават с 16.9%.

През 2019 г. на чужди езици са издавани 83 списания и бюлетини с годишен тираж 245 хил., като най-многобройни са на английски език – 76 заглавия с тираж 200 хил., следвани от две издания на немски език и по едно заглавие на френски, турски, испански, есперанто, и едно на два или повече езика.

Според периодичността на издадените през 2019 г. списания с най-висок тираж са месечните списания с тираж от 4 602 хиляди (фиг. 7).

През 2019 г. са издадени и 140 периодични сборника с тираж 22 хил., като в сравнение с предходната година броят им се увеличава с 42 заглавия, а тиражът – с 21.6%.