Европейската комисия одобри 226 проекта във всичките 27 държави членки, с което ще подкрепи техните усилия в разработването и изпълнението на национални реформи за засилване на растежа.

Тези действия ще се осъществяват в рамките на Инструмента за техническа подкрепа (ИТП) и имат за цел да се насърчи икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз. За 2021 г. за тях е предвиден общ бюджет от 102,6 млн. евро.

ИТП е основният инструмент на Комисията, чрез който се предоставя техническа подкрепа за реформи в ЕС. Той е част от многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и плана за възстановяването на Европа. Той се опира на успеха на предшестващата го Програма за подкрепа на структурните реформи, по линия на която от 2017 г. насам са подпомогнати над 1 000 проекта за техническа подкрепа във всички държави членки.

Реформите, за които може да се отпускат средства от ИТП, се отнасят до области като публичната администрация, управлението, данъчната политика, средата за извършване на стопанска дейност, финансовия сектор, пазара на труда, образователната система, социалните услуги, здравеопазването, прехода към екологосъобразна икономика (напр. „Вълната на саниране“), цифровите услуги и др.

Подпомагането от ИТП освен това дава възможност на държавите членки да се справят ефективно с предизвикателствата, отбелязани в специфичните за всяка от тях препоръки.

Цялата информация може да се види в приетите Решение за изпълнение С(2021) 1335 и първа работна програма за Регламента за ИТП.