Европейската комисия призовава Съвета да вземе без по-нататъшно забавяне необходимите решения, за да се даде възможност на България, Румъния и Хърватия да участват пълноценно в Шенгенското пространство. В приетото днес съобщение Комисията прави преглед на стабилните резултати, постигнати от трите държави членки при прилагането на шенгенските правила.

От години тези държави членки допринасят значително за доброто функциониране на Шенгенското пространство, включително по време на ограниченията, свързани с пандемията, и неотдавна, когато бяха изправени пред безпрецедентните последици от войната в Украйна. Въпреки че трите държави вече са частично обвързани от шенгенските правила, контролът по вътрешните граници с тези държави членки не е премахнат и следователно те не се ползват с пълните предимства, които произтичат от това, да са част от Шенген.

Разширеното Шенгенско пространство ще направи Европа по-безопасна, като се засили защитата на общите ни външни граници и се подобри ефективността на полицейското сътрудничество, по-благоденстваща, като не се губи повече време по границите и се улесняват контактите между хората и бизнеса, както и по-привлекателна, като се разшири значително най-голямото общо пространство в света без проверки по вътрешните граници.

България е въвела сигурно управление на границите с ефикасно наблюдение и системни гранични проверки. Борбата с трансграничната престъпност е приоритет чрез международно полицейско сътрудничество, включително с Европол. Шенгенската информационна система е добре установена. България също така доказа, че разполага с необходимите структури, за да осигури зачитането на основните права, като гарантира достъп до международна закрила и спазва принципа на „забрана за връщане“.

През 2011 г. България и Румъния успешно приключиха процеса на оценка по Шенген. Съветът отчете приключването на процеса на оценка в две отделни свои заключения, но в продължение на повече от 11 години не беше взето решение за премахване на вътрешните граници. Предвид времето, изминало от 2011 г. насам, и развитието на шенгенските правила, през март 2022 г. България и Румъния направиха декларация пред Съвета, като подчертаха ангажимента си да продължат да прилагат правилно шенгенските правила и да допринасят за правилното функциониране на Шенгенското пространство.

Доброволната експертна мисия за установяване на фактите, която се проведе през октомври 2022 г., показа, че България и Румъния не само продължават да прилагат новите правила и инструменти, но и значително са засилили цялостното прилагане на шенгенската архитектура във всичките ѝ измерения. Освен това тези две държави доказаха, че имат образцови резултати по отношение на прилагането на шенгенските правила.

Следващи стъпки

Под ръководството на чешкото председателство на 8 декември Съветът по правосъдие и вътрешни работи ще гласува присъединяването на България, Румъния и Хърватия към Шенгенското пространство.

Контекст

Шенгенското пространство е най-голямата зона за свободно пътуване в света, която понастоящем включва 22 участващи държави от ЕС (Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Испания, Швеция, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения), както и 4 асоциирани държави извън ЕС (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн). Ирландия поддържа клауза за неучастие по отношение на премахването на контрола по вътрешните граници.

Държавите, които желаят да се присъединят към Шенгенското пространство, трябва да преминат редица оценки по Шенген, за да се потвърди дали отговарят напълно на условията, необходими за прилагането на шенгенските правила. След като мисиите за оценка по Шенген потвърдят готовността на държавата членка да се присъедини към пространството без контрол по вътрешните граници, е необходимо единодушно одобрение от всички останали държави членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген. Европейският парламент също трябва да даде съгласието си.

На 10 ноември 2022 г. Европейският парламент даде положително становище по проекта за решение на Съвета относно пълното прилагане на достиженията на правото от Шенген в Хърватия. На 18 октомври 2022 г. Европейският парламент прие резолюция, с която прикани Съвета да разреши на Румъния и България да се присъединят към Шенгенското пространство.