Днес Българската народна банка (БНБ) ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години (1 826-дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия с падеж 24 февруари 2026 г., съобщи централната банка, цитирана от БГНЕС.

За деветия аукцион за тази година Министерството на финансите преотваря за трети път същата емисия, която предложи на 22 март и 7 септември, като количеството ценни книжа тогава беше съответно 300 млн. лева и 200 млн. лева. Сега номиналната стойност на предложеното количество на аукциона е 500 млн. лева при 0,00% годишен лихвен процент. Броят на дните от датата на последното лихвено плащане (24 август 2021 г.) до датата на отваряне/плащане, за които се изчислява натрупаната лихва, са 78, посочиха от БНБ. По решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 към 50 от общото предложено количество. Министерството на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното. Участниците в аукциона трябва да имат предвид, че финансовото ведомство ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 300 21 112 от 24 февруари 2021 г. на аукционен принцип.