ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014 – 2020

 

МИГ Луковит-Роман кани желаещите да представят проектни предложения към стратегията за ВОМР на МИГ Луковит-Роман, посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG 05М2ОP001-3.021 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование“.

Целта на процедурата е да съдейства за реализирането на Специфичната цел на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) по ИП 9.ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“.

Основна цел на процедурата за подбор на проекти е да подобри достъпа и да повиши качеството на училищното професионално образование в малките населени места, както и да намали броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на преждевременно напусналите училище. С реализацията на процедурата се цели повишаване на мотивацията на учениците от маргинализираните групи за включване в професионалното образование като се осигурят условия за достъп до качествено образование.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се финансира от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет (ИП) 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности, като например ромите”.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Луковит-Роман.

Допустими преки дейности по конкретната процедура:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование:

осигуряване на ученическо общежитие (където е възможно);

осигуряване на хранене в професионалните гимназии;

осигуряване на транспорт от местоживеене до професионално училище и обратно, когато това не е финансирано от държавния или общинския бюджет;

закупуването на учебници, учебни пособия и материали;

допълнително обучение за ученици с образователни затруднения;

подобряване на материално-битовите условия в професионалните гимназии и ученическите общежития, в които са настанени деца, учащи в професионални гимназии,
включително закупуване на съвременна ИКТ и оборудване за провеждане на практическо обучение;

допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализирани групи (включително през лятото);

2. Провеждане на информационни кампании за включване в системата на професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните групи.

ВАЖНО!
1. Дейностите по операцията трябва да се изпълняват в образователни институции, в които има ученици от маргинализирани групи.
2. Допустимите дейности следва да се изпълняват за първи път или да имат допълващ и/или надграждащ ефект, спрямо подобни дейности, финансирани от националния бюджет, бюджета на ЕС и други донорски програми.

Освен описаните по-горе задължителни по процедурата допустими преки дейности, проектното предложение задължително трябва да включва и непреки дейности.

Допустими непреки дейности:
Организация и управление на проекта, към които се включват и задължителните дейности за информация и комуникация.

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

Общините Луковит и Роман;
Професионалните гимназии на територията на двете общини;
Училища с професионални паралелки на територията на двете общини.

Допустими партньори по настоящата процедура са:

професионални училища и училища с професионални паралелки на територията на МИГ Луковит-Роман;

общини на територията на МИГ Луковит-Роман;

юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), регистрирани и действащи на територията на МИГ най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване на стратегия за ВОМР с многофондово финансиране (31.08.2017г.)

Партньорството е задължително условие за допустимост на проектите.

Всички кандидати и партньори трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на община Луковит или Община Роман.

Допустимите кандидати по настоящата процедура могат да кандидатстват само с едно проектно предложение по ИП „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности като например ромите” от мерките в стратегията за ВОМР.

Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 156 466,40 лв., който е разпределен както следва:

Общ размер на бюджета по първи прием: 156 466,40 лв.
Общ размер на бюджета по втори прием: остатъкът от неусвоения бюджет от първи прием.
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура:
50 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура: 100 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: (https://eumis2020.government.bg/, http://mig-lr.eu/ и www.opnoir.bg)

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатите по процедурата може да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на МИГ Луковит-Роман office@mig-lr.eu

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МИГ Луковит-Роман и в ИСУН 2020 в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg/

Крайният срок за представяне на проектно предложение по първи прием, подписано с квалифициран електронен подпис в системата ИСУН 2020, е 31.05.2020 г., 17:00 часа.

При не усвояване на финансовия ресурс по мярката, МИГ Луковит-Роман ще обяви повторен прием за набиране на проектни предложения, като ще се използват остатъчни средства след приключване на първия прием.

Вторият прием за представяне на проектно предложение, подписано с квалифициран електронен подпис в системата ИСУН 2020 е в периода 01.09.2020 г. с втори краен срок на кандидатстване 15.10.2020 г., 17:00 часа.