МИГ ЛУКОВИТ – РОМАН

 

МИГ Луковит – Роман, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001- 1.087 „Активиране на безработни и неактивни лица в общините Луковит и Роман“

 

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”. Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са насочени към постигане на по-висока и по-качествена заетост чрез придобиване на нови знания, умения и квалификация за безработни и неактивни хора и активирането им за включване на пазара на труда, чрез предоставянето на персонализирани услуги на неактивни и безработни лица, съобразени с техните индивидуални нужди.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОП РЧР за Водено от общностите местно развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на общините Луковит и Роман.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Дейност 1: Обучения на представители на целевите групи за придобиване на професионална квалификация и на ключови компетентности;

Дейност 2: Наемане на работа и осигуряване на заетост на лица от целевата група – субсидирана заетост, след предоставяне на обучение;

Дейност 3: Осигуряване на обучение по време на работа – включване в стажуване или чиракуване;

Дейност 4: Професионалното информиране, консултиране и ориентиране.

Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 508 508 лева.

Краен срок за кандидатстване: 21.02.2020 г., 17:00 часа

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 18.05.2020 г., 17:00 часа, при наличие на остатъчен финансов ресурс по процедурата след приключване на първия прием.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и office@mig-lr.eu.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg, където е налично ръководство за работа със системата.