Екип от експерти на Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца, съвместно с представители на Българско дружество за защита на птиците, определиха състоянието на числеността и видовия състав на зимуващите птици на територията на инспекцията по време на 43-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици в България.

Обходени са 11 точки по поречието на река Искър в участъка от с. Люти брод, общ. Мездра до с. Кунино, общ. Роман, и яз. “Дъбника” край Враца.

Обичайните ниски температури между -1 и 0 градуса, обилния снеговалеж и замръзналите участъци по поречието на р. Искър и яз. Дъбника, оказаха влияние върху броя и видовия състав на зимуващите птици.

По обходените маршрути са преброени над 240 представители на 7 вида водолюбиви птици, сред които сива и бяла чапла, голям корморан, малък гмурец, зимно бърне, лиска, зеленоглава патица.

По време на преброяването е  установено и наличието на екземпляри от други видове птици, също от защитени видове по Закона за биологичното разнообразие – обикновен мишелов, черен и зелен кълвач, голям и син синигер, обикновена чинка, керкенез, черешарка, малък ястреб и други.

Обобщените данни показват, че видовият състав се запазва относително постоянен, за сметка на числеността на видовете зимуващи водолюбиви птици, което в известна степен се дължи на обилните снеговалежи през последните дни и замръзналите участъци на наблюдаваните водоеми, съобщават от инспекцията.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в световен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата.

То се осъществява едновременно в повече от 100 страни, включващи около 25 000 влажни зони в цяла Европа, Северна Африка и Близкия Изток, с цел максимално точно преброяване на водолюбивите птици, оценка за състоянието на популациите на птиците и състоянието на местата, където те зимуват.