Потреблението на човек от населението варира от 56 до 134% от средното равнище за ЕС-28.

Фактическото индивидуално потребление (ФИП) измерва материалното благосъстояние на домакинствата. През 2018 г. индексите на физическия обем на ниво ФИП на човек от населението, изразено в стандарти на покупателната способност (СПС), варира между държавите – членки на ЕС, от 56% за България до 134% за Люксембург от средното равнище в EС-28.

Данните, публикувани от Евростат, са базирани на ревизираните паритети на покупателната способност (ППС) и на последните актуални данни за БВП и населението, съобщиха от НСИ, цитирани от БГНЕС.

През 2018 г. десет държави членки отбелязват ФИП на човек от населението над средното равнище за ЕС-28. Равнището на ФИП на човек от населението е най-високо в Люксембург – 34%, следвана от Германия – 20% над средното за ЕС-28 ниво. Австрия, Дания, Белгия, Нидерландия, Обединеното кралство, Финландия, Швеция и Франция отчитат нива между 7 и 17% над средното равнище за ЕС-28.

ФИП на човек от населението за четиринадесет държави членки варира до 30% по-ниско от средното равнище за ЕС-28. В Италия, Ирландия, Кипър и Испания равнищата на ФИП на човек от населението са до 10% под средното за ЕС-28, като в Литва, Португалия, Чешката република и Малта са от 10 до 20% по-ниски, а в Словения, Гърция, Полша, Естония, Словакия и Румъния – от 20 до 30% по-ниски от средното равнище за ЕС-28.

Четири държави членки бележат ФИП на човек от населението повече от 30% под средното за ЕС-28 равнище. Латвия, Хърватия и Унгария имат от 30 до 40% по-ниско равнище, а България има над 40% по-ниско равнище на този показател от неговото средно ниво за държавите от ЕС-28.

През последните три години ФИП на човек от населението в сравнение със средното за ЕС-28 остава относително стабилно за повечето от държавите членки. Повишение е регистрирано в Румъния (71% от средното за ЕС-28 през 2018 г. в сравнение с 65% през 2016 г.), Словакия (73 към 68%) и Литва (89 към 85%). Най-голямо намаление е регистрирано в Швеция (108% през 2018 г. към 112% през 2016 г.), следвана от Франция (107% към 110%).

БВП е основният измерител на икономическата активност. През 2018 г. БВП на човек от населението, измерен в СПС, е в границите от 51% в България до 261% в Люксембург спрямо неговата средна величина в ЕС-28.

Европейският съюз (ЕС-28) включва: Белгия, България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство.

Еврозоната (EЗ-19) включва: Белгия, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финландия.