ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

    „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014 – 2020      

МИГ Луковит-Роман кани желаещите да представят проектни предложения към стратегията за ВОМР на МИГ Луковит-Роман, посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG 05М2ОP001-3.024 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище“.

Целта на процедурата  е да съдейства за реализирането на Специфичната цел на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) по ИП 9.ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“.

Основна цел на процедурата за подбор на проекти е да подобри достъпа и да повиши  качеството на училищното образование в малките населени места, както и да намали броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на преждевременно напусналите училище.

 С реализацията на процедурата се цели повишаване на мотивацията на учениците от маргинализираните групи за включване в професионалното образование като се осигурят условия за достъп до качествено образование.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се финансира от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос  3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет (ИП) 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности, като например ромите”.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Луковит-Роман.

Допустими преки дейности по конкретната процедура:

 1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на училищно образование и намаляване на процента на учениците, преждевременно напуснали училище:
 • допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности;
 • привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с ученици от тези групи;
 • допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализираните групи (вкл. за обхващането им в системата на образованието и за предотвратяване на преждевременното им напускане);
 • взаимодействие с родители;
 • хранене в училищата по време на изпълнение на дейностите – суха храна, пакети (когато това не е финансирано от държавния или общинския бюджет);
 • закупуването на учебници, учебни пособия и материали, когато това не е финансирано от държавния или общинския бюджет;
 • подобряване на материално-битовите условия в училищата, включително закупуване на съвременна ИКТ и оборудване;
 • други дейности, включени в общински програми със сходен характер
 1. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на двете общини чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

 

ВАЖНО! 

 1. Дейностите по процедурата трябва да се изпълняват в образователни институции, в които има ученици от маргинализирани групи.
 2. Допустимите дейности трябва да се изпълняват за първи път или да имат допълващ и/или надграждащ ефект, спрямо подобни дейности, финансирани от националния бюджет, бюджета на ЕС и други донорски програми.

Освен описаните по-горе задължителни по процедурата допустими преки дейности, проектното предложение задължително трябва да включва и непреки дейности.

Допустими непреки дейности:

 • Организация и управление на проекта, към които се включват и задължителните дейности за информация и комуникация.

Допустими кандидати по настоящата процедура  са:

 • Общините Луковит и Роман;
 • Училища на територията на двете общини;

Допустими партньори по настоящата процедура са:

 • училища на територията на МИГ Луковит-Роман;
 • общини на територията на МИГ Луковит-Роман;
 • юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), регистрирани и действащи на територията на МИГ най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване на стратегия за ВОМР с многофондово финансиране (31.08.2017г.)

Партньорството е задължително условие за допустимост на проектите.

Всички кандидати и партньори трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на община Луковит или Община Роман.

Допустимите кандидати по настоящата процедура могат да кандидатстват само с едно проектно предложение по ИП „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности като например ромите” от мерките в стратегията за ВОМР.

Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 528 074,10  лв., който е разпределен както следва:

 • Общ размер на бюджета по първи прием: 528 074,10 лв.
 • Общ размер на бюджета по втори прием: остатъкът от неусвоения бюджет от първи прием.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура:  50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура:   150 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: (https://еumis2020.government.bg, http://mig-lr.eu/ и www.opnoir.bg )

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатите по процедурата  може да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на МИГ Луковит-Роман office@mig-lr.eu

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МИГ Луковит-Роман и в ИСУН 2020 в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

 Крайният срок за представяне на проектно предложение по първи прием, подписано с квалифициран електронен подпис в системата ИСУН 2020, е 31.07.2020 г., 17:00 часа.

 При не усвояване на финансовия ресурс по мярката, МИГ  Луковит-Роман ще обяви повторен прием за набиране на проектни предложения, като ще се използват остатъчни средства след приключване на първия прием.

Крайният срок за вторият прием за представяне на проектно предложение, подписано с квалифициран електронен подпис в системата ИСУН 2020 е от 30. 10.2020 до 30.11.2020 г., 17:00 часа.