Инвестирането в акции е избор на много хора, които искат да увеличат своя капитал. Но какво представлява самата акция и как да изберем тази инвестиционна възможност? Специалистите от екипа на Финансер разглеждат по-задълбочено темата и дават някои полезни съвети в тази насока.

Какво представлява акцията и какви видове има? 

Акцията е дял от капитала на дружеството. Ако придобиете такава, това означава, че сте акционер и имате дял в съответната компания. Това ви дава правото да участвате в печалбата на дружеството и в някои случаи да имате право на глас при вземането на важни решения. 

Обикновени и привилигировани

Обикновените са най-често срещаните и дават на акционера право на дивидент и право на глас. При привилегированите се предоставя по-голяма сигурност по отношение на дивидентите, но те обикновено не дават право на глас.

Налични и безналични

Това са два различни начина на представяне на собствеността върху акции. Ето кратко описание на всяка от тях:

 1. Налични (физически)

Представени са чрез физически документ (ценен книжен лист), който потвърждава правата на акционера. При прехвърлянето им е необходимо физическото предаване на ценния книжен лист.

      2. Безналични (електронни)

Те не съществуват като физически документи. Вместо това се съхраняват електронно в специални регистри, които се наричат депозитари. Прехвърлянето на такива акции става чрез електронни транзакции.

В повечето развити финансови пазари, безналичните варианти са станали доминантния формат поради удобството и ефективността, която предлагат.

Кои са основните понятия?

Ето кои са основните понятия по тази тема, които е препоръчително да познавате:

 • номинална стойност – тя е записана на самата акция и обикновено е фиксирана; 
 • емисионна стойност – това е цената, на която компанията първоначално продава своите акции; 
 • пазарна стойност – това е стойността на акцията на открития пазар. Тя може да варира в зависимост от различни фактори;
 • дивидент – това е част от печалбата на дружеството, която се разпределя между акционерите. Обикновено се изплаща на всеки от тях като възнаграждение за тяхната инвестиция;
 • капиталова печалба – това е увеличение на стойността на акцията. Ако я продадете на по-висока цена, отколкото сте я купили, разликата всъщност се явява вашата капиталова печалба;
 • ликвидност – описва колко лесно може да се купуват или продават дяловете без значително изменение на цената;
 • волатилност – това е степента на изменение на цената на акцията за определен период от време. Тази, която има по-висока волатилност, има и големи ценови колебания;
 • акционерно събрание – това е среща на акционерите, на която се обсъждат и взимат решения за важни въпроси, свързани с управлението на компанията.

Как да изберем акции за инвестиране?

Когато решите да купите дялове от дадена компания, трябва да сте добре информирани. Преди всичко проучете и се запознайте с нейната дейност – важно е да разберете как се развива и какво е финансовото ѝ състояние.

Препоръчително е след това да разгледате как се е променяла пазарната стойност на акциите през годините и да направите анализ

Не забравяйте да следите новините и да се информирате за новостите, защото всички събития около компанията могат да повлияят на акциите.

Какви са рисковете при инвестиране в акции?

Всички инвестиции носят рискове и в този случай те не са изключение. Ето кои са някои от тях:

 • пазарен риск – стойността на акциите може да варира всеки ден;
 • риск от неликвидност – в някои случаи може да бъде трудно да продадете акциите, които притежавате;
 • риск от дивидент – за съжаление няма гаранция, че дружеството ще реализира печалба и че ще разпределя дивиденти.

Кои са факторите, които влияят на цената на акцията?

Има множество фактори, които влияят на цената, като едни от основните, са:

 • финансовите отчети на дружеството – добрите резултати обикновено повишават цената на дяловете и обратно;
 • новини свързани с дружеството – всяко важно събитие може да се отрази на акциите;
 • световни икономически събития – глобалните кризи или промени в икономическата политика на големи държави могат да имат въздействие.

Подобна инвестиция е интересен начин да увеличите своя капитал. Винаги е добре да бъдете информирани и да следите пазарните новини, за да взимате обосновани решения.