На 20.08.2021г. в рамките на  традиционния Видински панаир и в изпълнение на дейностите по проект „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАТУРА 2000 ЗОНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ВИДИН”,  беше  разположена шатра с рекламни и информационни материали, макет на пещера, макети на крила на птици и „рамка” за снимки.

Интересът от страна на посетителите към шатрата  бе голям. Служители на общината отговаряха на поставени въпроси за целите и дейностите на изпълнявания проект.

Беше организирано и летене с балон на който бе поставен транспарант с логото но проекта. ПРОЕКТЪТ Е ПО ДОГОВОР № BG16M1OP002-3.019-0007-C01 МЕЖДУ ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”