Експерти и доброволци от община Козлодуй за втора поредна година броиха зимуващите птици по участък от р. Дунав и р. Огоста.

Този уикенд се проведе 43-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици у нас и в почти всички европейски страни. Екипи от над 100 доброволци посетиха всички големи водоеми в страната, за да проверят какво е състоянието им, какви видове птици се срещат в тях и да отчетат числеността им.

Екип от експерти от община Козлодуй и млади природозащитници

от Клуб „Птици, екология и туризъм” към ЦПЛР – ОДК гр. Козлодуй обходиха поречието на р. Огоста (от с. Хърлец до с. Владимирово) и участък от крайбрежието на р. Дунав (от гр. Лом до с. Долни Вадин), като регистрираха значително по-голям брой птици от миналата година вероятно заради по-студеното време, което е принудило птиците да се придвижат от северните страни на юг.

Хиляди патици и гъски са предпочели р. Дунав и р. Огоста за своя зимна квартира. Не липсваха и редки и защитени видове птици като къдроглав пеликан, морски орел, малък нирец, звънарка, ням лебед.

Около 200 влажни зони по Дунавското и Черноморското крайбрежие,

както и реки и големи язовири във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици, бяха обходени от екипи, обединяващи редица институции и неправителствени организации в страната. Координатор на преброяването в България е Българско дружество за защита на птиците (БДЗП).

Партньори в преброяването са Изпълнителна агенция по околна среда, Сдружение за дива природа „Балкани”, Българска орнитологична централа, Федерация „Зелени Балкани”, Фонд за дивата флора и фауна и ДПП „Персина“ – гр. Белене.

В полевите екипи участваха и представители на Съюз на ловците и риболовците в България, Министерство на околната среда и водите, клуб „Скорец“ към Билогическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ДЛС „Дикчан” с. Сатовча, ДГС – Гоце Делчев, както и експертите от Община Козлодуй. 

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в международен мащаб

от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, включващо близо 15 000 експерти и доброволци от Европа, Африка и Близкия Изток. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, много от които са част от екологичната мрежа Натура 2000.

Преброяването се извършва в повече от 100 страни и включва около 25 000 влажни зони. Това е информация, която може да бъде много важна при планиране на бъдещи природозащитни дейности, а на територията на община Козлодуй попадат 5 защитени зони от Националната екологична мрежа Натура 2000.