„Държавен вестник“ е официалното издание на Република България. Основан е с Указ №12 на княз Александър I от 19 юли 1879г. Първият му брой излиза в София на 28 юли 1879г. Издава се от Народното събрание. Има официален и неофициален раздел.

Първоначално бива публикуван веднъж седмично, а от 1891г. започва да се издава всеки присъствен ден.

Продължава да бъде отпечатван до 30 ноември 1950г., след това е заместен от „Известия на Президиума на Народното събрание“.

От 1963 г. е отново „Държавен вестник“ като официален орган на Народното събрание.

Той се издава всеки вторник и петък от седмицата, когато тези дни са работни. Има и печатани извънредни броеве. В посочени от закона случаи към „Държавен вестник“ може да се издава притурка, обнародването в която има същото правно значение.

През първите 12 години е държавно-информационно издание, като помества официални съобщения, новини и телеграми от чужбина. По-късно започват да се обнародват влезлите в сила нормативни актове – закони, укази, постановления и др., официални документи – конвенции, договори и др., а в неофициалната му част – публикации на различни съдебни институции и др.

В брой 89 от 6 октомври 1995 г. е обнародван Законът за „Държавен вестник“.

Законът го определя като официално издание на Република България. Публикуването му се подготвя и извършва от редакция под контрола на председателя на Народното събрание, който назначава и освобождава главния редактор.

„Държавен вестник“ поддържа интернет страница, достъпът до която е свободен и безплатен.

http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces

Към март 2006 г. тиражът  му е около 21 хиляди броя.

Снимката е илюстративна.