Енергията засяга всички аспекти на нашия живот. Понятието енергийна ефективност означава да се предоставя или произвежда един и същ продукт или услуга, но с изразходването на по-малко енергия.

Основната идея на енергийната ефективност е да се сведе до минимум количеството консумирана енергия, без да се влоши качеството на живот и без да възпрепятства икономическото развитие и социалното благосъстояние на обществото.

В по-широк аспект това е избягването на загубите на енергия; рециклиране на различни отпадъци и/или повторното им използване; намаляване на търсенето на енергия с помощта на по-модерни технологии без да се намали производството; използване на по-ефективни енергийни източници, и др.

Енергийната ефективност е от изключително значение за екологията и ако не променяме начина на „създаване” и използване на енергията, рискуваме да докараме нещата до екологична катастрофа.

Това означава, че трябва да използваме повече възобновяеми енергийни източници в бъдеще.