В началото на тази седмица (29 юни) ОИЦ – Враца стартира информационната си кампания с изнесена приемна в община Мизия и община Оряхово.

Това е първата обиколка за 2020 година.

На щанда екипът предоставяше на всеки рекламни материяли и брошури с информация за актуалните възможности за европейски финансирания.

Кампанията ще продължи във всички общини на област Враца,

на 1 юли изнесената приемна ще бъде разположена в Зверино пред кметството от 10:30 часа, а от 13:00 часа пред община Роман.

На 2 юли изнесената приемна ще бъде разположена в Бяла Слатина.

Желаещите да посетят изнесения щанд, ще получат брошури изготвени от  Областен Информационен Център – Враца  с актуалните процедури и предстоящите възможности до края на 2020 г.

По ОП „Морско дело и рибарство“ с процедурите 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“ , Мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурите – сектор „Големи проекти“, 2.3  Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури и други.

По „Програма за развитие на селските райони“ процедурите 4.1.  ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСВА, 4.1.2. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА”, 5.1. ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ВЕРОЯТНИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ ЯВЛЕНИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ, 6.4.2. ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ТЕМАТИЧНАТА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА, 7.3. ШИРОКОЛЕНТОВА ИНФРАСТРУКТУРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕЙНОТО СЪЗДАВАНЕ, ПОДОБРЕНИЕ И РАЗШИРЕНИЕ И ДРУГИ.

На щанда може да получите и информация за мерки свързани с  преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и друга информация свързана с Кохезионната политика и Оперативните програми.

ОИЦ – Враца  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.